Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, LUNDA KYRKA 1:1 LUNDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lunda kyrka har sannolikt haft en tidigare föregångare på samma plats. Som belägg för detta anses vara den välbevarade dopfunten från 1200-talet samt att ”Lundatolfts” kyrka är omnämnd redan under tidigt 1300-tal. Ett annat bevis för detta är att sakristian är den nuvarande kyrkans äldsta del vilket kan tolkas som att föregångaren var byggd av trä.

Den nuvarande kyrkan är troligen uppförd under första hälften av 1400-talet med samtida stjärnvalv. Vapenhuset är tillfogat under 1500-talet varefter inga utvidgningar har skett. Fönstren höggs upp till nuvarande storlek år 1804. Kyrkan var ursprungligen oputsad/fogstruken och putsades första gången efter 1600-talet. Förändringarna har inte varit större än att kyrkan väl bibehållit sin senmedeltida karaktär.