Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tingsryd kn, URSHULT 2:1 URSHULTS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården som ligger i öst-västlig riktning har utvidgats ett flertal gånger, bl.a. åren 1937, 1959 och
1965 vilket bl.a. kan anas genom de nivåskillnader som förekommer. Väster om kyrkan förekommer
dock inga gravar, här ligger istället den personal- och förrådsbyggnad som uppfördes 1977. Kyrkogården
inramas i söder av en stenmur, i norr av en häck och i öster bildar en klippformation en naturlig
avgränsning. I dess östra ände ligger även ett urngravsområde samt minneslunden. Gångsystemen är
främst grusade men utmed vissa mindre sträckor har asfalt nyttjas, även en kortare sträckning är belagd
med natursten.
I det nordöstra hörnet, invid kuperat terräng, ligger begravningskapellet från 1945 som ritades av
arkitekt Paul Boberg. Exteriören är tempellik med ett entréparti som utmärks av fyra granitkolonner som
bär ett utskjutande takparti. Byggnaden vilar på en granitsockel där övriga väggytor är putsade, taket
är klätt med kopparplåt. Dubbelport finns på både bak- och framsida. Långhussidorna har vardera fem
ospröjsade fönsterrutor.
Gravvårdar vilka avlägsnats från kyrkogården, då gravrätten upphört, placeras fastdubbade på en
gjuten cementsockel. Denna är belägen på en gräsyta i kyrkogårdens nordöstra hörn i strandkyrkogårdens
förlängning.
I kyrkan finns fyra äldre kistplåtar av förnicklat järnbleck bevarade över Johan F. Brathsson d. 1833,
Prosten Johan P. Lengqvist d. 1846, Prostinnan Cath. E. Stenstrand d. 1832, prosten Carl Nilsson Stenstrand
d. 1832.