Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, BOLMSÖ 3:1 BOLMSÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Strax öster om den nuvarande kyrkan låg den medeltida kyrkan. Kyrkogården har alltså anor från medeltiden.
Till den gamla kyrkan hörde en klockstapel som var placerad i den dåvarande mindre kyrkogårdens
sydvästra hörn, strax nordost om den sydöstra ingången till kyrkogården.
I ”Ny Smålands Beskrivning” från 1900-talets första decennier kan man läsa att den nya kyrkogården
är rektangulär och omgärdad med en ringmur som lades av Knut Andersson i Perstorp. På kyrkogården
växte en del större prydnadsträd och bland särskilda gravvårdar nämns prosten P Lundbergs och
kyrkoherde Karl Samuel Nilssons grafkullar. Den Lilienbergska graven med järnmonumentet som kröns
med en lilja av järn nämns också.
På 1920-talets början utvidgas kyrkogården. Förslaget är framtaget av länsarkitekt N Blanck. Utvidgningen
sker väster om den ursprungliga. Formen är ungefär densamma som idag med en krans av
familjegravar och gravkvarter för kistgravar i mitten. Skillnaden är att det fanns fler grusgångar än det
finns idag.
1952 öppnas det 300 åriga gravkoret över Lillienbergska ätten som tillkom på 1720-talet. När den
nya kyrkan uppfördes lades gravkoret för Gyllensvärdska ätten igen och kistorna flyttades över till den
Lillienbergska.
Ett flygfotot från 1963 visar att den del av kyrkogården som tillkom på 1920-talet hade en mängd
grustäckta gravplatser omgärdade av låga häckar. Kyrkogårdens östra och södra sida som är synliga
på bilden är inte utnyttjade i samma utsträckning, där finns ett antal höga, smala gravvårdar och någon
enstaka grustäckt gravplats. Kring kyrkan finns en trädkrans av lövträd. På bilden ser man att det är begravning,
människor vandrar i procession fram till kyrkan, flaggan är hissad på halv stång och närmast
kyrkogårdsmuren står en likbil parkerad.
År 1994 påträffades grundstenar från Bolmsö gamla kyrka vid en gravgrävning och en arkeologisk
undersökning utfördes. Graven, C425, flyttades något åt väster och grundstenarna finns bevarade. Efter
detta bestämde man att inte placera några nya gravplatser inom det område där den gamla kyrkans
grundstenar kan påträffas.