Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boxholm kn, ÅSBO KYRKA 2:1 ÅSBO KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Åsbo kyrka
Åsbo är en medeltida socken och kyrkan tillkom under äldre medeltid, möjligen 1200-
talet. Under 1400-talet utökades kyrkan med ett större, jämnbrett kor, en sakristia i norr,
och i kor och långhus slogs kryssvalv. En dopfunt från 1200-talet och medeltida
träskulpturer har förmodligen hört till kyrkans äldsta inredning. Med ekonomiskt stöd
av kyrkans patronus utfördes en omfattande ombyggnad under 1750-talet då kyrkan
utökades mot norr med en stor korsarm samt sakristia, murarna höjdes, valven borttogs
och ersattes av trätunnvalv. Även stora delar av inredningen tillkom vid denna tid, bl a
den slutna bänkinredningen, predikstolen, läktarna, altarringen och en av altartavlorna.
År 1775 försågs kyrkan med ett torn av sten i väster. Idag karaktäriseras kyrkan av de
vita spritputsade fasaderna, de branta sadeltaken och den spånklädda tornhuven.
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.

År 1923 gjorde arkitekt Harald Wadsjö ett förslag till utvidgning av kyrkogården.
Harald Wadsjö var en av sin tids stora auktoriteter på kyrkogårdar och var bl a redaktör
för två böcker om gravkonst och kyrkogårdskonst. Den nya kyrkogården fick en tydlig
mittaxel fram till gravkapellet. I dag är gången delvis igenlagd. I kvarteren förlades de
större familjegravarna i ytterkanterna och invid muren i norr och enkelgravarna, troligen
de s k linjegravarna lades i kvarterens mitt och fritt i väster och öster. I sydväst
utnyttjades den befintliga kallkällan. Söder om gamla kyrkogården föreslås en
naturmark som finns kvar även idag men som inte längre har den tilltänkta kopplingen
till nya kyrkogården genom en gångstig. Den nya kyrkogården togs i bruk 1929.
Grindarna som ledde in till kyrkogården från norr är numera borttagna.
År 1972 invigdes ytterligare en ny del av kyrkogården. 1963 hade platsen setts ut och
året efter inköptes 7 308 kvm, varav hälften var skogsmark. 1968 kom ett första förslag
till den nya kyrkogården och 1969 lämnades ett nytt förslag som godkändes av bl a
Riksantikvarieämbetet. Förslaget var upprättat av ingenjör Erik Persson i Tranås och
trädgårdsarkitekt Sven Hermelin.
I slutet av 1980-talet lades kvarter G om.
1993 byggdes en ny redskapsbod strax väster om den äldre som revs.
Vid södra ingången till Åsbo kyrka står en enkel gravsten, rest av tacksamma
sockenbor, med inskriften: ”Här vilar i Heranom fordom Asbo församlings redlige
lärare kommunistern och vice pastorn Gabriel Atterbom” Gabriel Atterbom var far till
skalden Per Daniel Amadeus Atterbom.
Enligt uppgift lär det ha funnits ett benhus öster om den gamla kyrkogården.