Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boxholm kn, ÅSBO KYRKA 2:1 ÅSBO KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÅSBO

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1457, 1900: 2586, 1995: 776

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt och naturskönt 10 km söder om Mjölby med vid utblick över Åsbyåns dalgång - en del av Svartåns övre vattensystem. På kyrkogården finns ett gravkapell. Invid kyrkan återfinns klockargården (alltjämt i kyrkans ägo), Åsbo skola med ett unikt utformat gymnastikhus samt några villor varav den s k Åsbygården förr var ålderdomshem och senare konvalescenthem. Här finns också kyrkstallar. Prästgården och församlingshemmet ligger ca 500 m öster om kyrkan. Miljön kring Åsbo är riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en rymlig korsarm i norr, en långsmal sakristia mellan korparti och korsarm samt torn i väster. Kyrkan är till sin kärna medeltida, men dess ålder och ursprungliga utformning kan inte preciseras. Sannolikt är dess nuvarande salformade plan ett resultat av en ombyggnad under medeltiden. Rester av en medeltida sakristia återfinns i den nuvarande sakristians södra del (denna kan möjligen vara äldre än den befintliga salkyrkan). Enligt Elias Brenner avbildning fanns omkring 1670 ett timrat vapenhus i söder, sedermera rivet. Kyrkan tillbyggdes med korsarm 1749-52, då också sakristian utvidgades. Västtornet tillkom 1774-75.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans vitputsade fasader uppbryts av rundbågiga fönsteröppningar. Långhus och korsarmar täcks av koppartäckta sadeltak. Tornet kröns av en karnissvängd spånklädd huv med åttkantig lanternin, krönt av en likaledes svängd huv. Ingång sker i väster genom tornet. Det medeltida kyrkorummet var välvt, sannolikt under senmedeltiden. Valven bröts ner i samband med omgestaltningen 1749-52. Kyrkorummet täcks i dag av ett plant trätak försett med hålkäl. Väggarna är vitputsade. Vid en restaurering 1936-38, under ledning av arkitekt Johannes Dahl, övermålades de karakteristiska perspektivmålningar som flankerade altartavlan, korfönstret igensattes och altartavlan från 1700-talet rekonstruerades. Predikstolen från 1764 fick ny färgsättning 1938. Den slutna bänkinredningen tillkom 1757.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Triumfkrucifixet från 1400-talet hänger numera på norra korväggen.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.