Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boxholm kn, RINNA 13:1 RINNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - RINNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1103, 1900: 1316, 1995: 382

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger tämligen ensam på en trång tomt i ett ravinlandskap i en fornlämningsrik omgivning i övergångsbygden 10 km sydväst om Mjölby. F.d. prästgården ligger strax söder om kyrkan. Invid kyrkan västerut ligger en f.d. skola samt ett f.d. ålderdomshem.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan är känd utifrån en teckning av Elias Brenner från omkring 1670. Kyrkan var murad och bestod till sin kärna av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor, troligen från äldre medeltid. Ett torn i väster med pyramidformad huv hörde antingen till den ursprungliga anläggningen, eller tillbyggdes kort tid därefter. Ett troligen medeltida vapenhus fanns också i söder. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats (den nuvarande kyrkans södra mur vilar på den gamla kyrkans norra grundmur).

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga stenkyrkan byggdes 1800-03 efter ritningar från 1794, troligen av arkitekt Olof Tempelman vid ÖIÄ, av stiftsbyggmästare Johan Seurling. Tempelman byggde på en lokalritning från 1789. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en rundad utbyggnad för sakristia i öster (med ett rakt murparti längst i öster) och torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan i enkel nyklassicism är relativt välbevarad, såväl till det yttre som inre. Större renoveringar med interiörförändringar utfördes 1925-27 (Erik Fant), därefter har insatserna huvudsakligen bestått i underhåll och återställande till originalskick (1956-57, 1968, 1995). Murarna är putsade i en gulvit ton och har rundbågade fönsteröppningar. Långhusets plåttäckta sadeltak övergår i ett valmtak över sakristian; tornet har en karnissvängd huv med fyrkantig lanternin. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkorummet har tunnvalv av trä med profilerad taklist. Den fasta inredningen är i allt väsentligt samtida med kyrkobygget: Pehr Hörbergs altartavla från 1803, A. Thunströms predikstol efter ritning av Fredrik M Beurling, altarring och läktare, bänkinredningen. Orgeln är däremot tillverkad 1835.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Ett 1300-talskrucifix och en dopfunt från 1691 tillverkad i Johan Silverlings verkstad behölls från den äldre kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.