Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boxholm kn, MALEXANDER 1:127 MALEXANDERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - MALEXANDER

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1043, 1900: 1234, 1995: 300

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Malexander ligger i Göstringe härad i ett landskap som domineras av kuperad, skogbevuxen moränterräng med talrika, delvis odlade, torvmarker i sänkorna vid norra stranden av Sommen. Genom socknen går i nordväst-sydostlig riktning ett stråk med grusåsar, som vid kyrkan breder ut sig till ett fält. Trakten saknar herrgårdar, däremot finns en mängd små byar och torp. Det egendomliga namnet återgår på det äldre Malgesanda, som var namnet på strandbygden kring sjön Malgen. Till kyrkomiljön hör en del äldre och nyare byggnader: församlingsgård, förråd, gravkapell, gravkor och kyrkstallar.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrkan var uppförd av trä och bestod sannolikt av ett rektangulärt långhus och ett smalare kor. Troligen hade den en sakristia murad av sten. Brann 1587, varefter ny kyrka uppfördes på samma plats. II: En ny träkyrka uppfördes efter branden 1587. Vid återuppbyggandet följde man av allt att döma den gamla planen. Kyrkan var liggtimrad och bestod av ett rektangulärt långhus med smalare och lägre rakslutet kor i öster. Norr om koret fanns en stensakristia, som kan ha tillhört föregångaren. Ett vapenhus uppfördes i väster 1690. Kyrkan dekorerades 1709 med målningar ur "bibliska historien". År 1753 utvidgades kyrkan åt norr med en bred korsarm. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes strax intill.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1878-81 efter ritningar av arkitekt Ernst Jacobsson med ett rektangulärt långhus, ett halvrunt korutsprång i öster som även innefattade en med skrank avskiljd sakristia, samt torn i väster. Efter en brand 1929 gjordes vissa omdisponeringar i kyrkans inre, däribland förlades sakristian i en inbyggnad i västra delen av kyrkorummet.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den klassicistiskt präglade kyrkan har vitputsade fasader och stora, rundvälvda fönsteröppningar, men också påfallande inslag av romansk dekor i lisenindelning och rundbågsfriser. Kyrkan har ett sadeltak över långhuset och ett kontak över det halvrunda korutsprånget, medan västtornet kröns av en spira. Exteriören återställdes efter i branden i huvudsak efter Jacobssons ritningar, med mindre förändringar av tornspirans utförande. Interiören och inredningen, med altaruppsats, predikstol och bänkinredning, kom helt att nygestaltas efter arkitekt Johannes Dahls ritningar. Kyrkorummet förminskades något genom inbyggnaderna i väster. Altartavlan är utförd 1933 av Jerk Werkmäster, orgeln är från 1932 och tillverkad av Åkerman & Lund. En glasmålning är gjord av professor Ch. Crodel i München.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Dopfunten är av körsbärsträ och gjord 1954 av Bernhard Fäldt i Tranås.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.