Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lessebo kn, SANKT SIGFRID 7 HOVMANTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården anlades i samband med att kyrkan uppfördes. Vid invigningen var kyrkogården kal, ojämn
och flack. Platsen var också mycket vattensjuk. Föra att råda bot på detta utdikades och dränerades
kyrkogården i flera omgångar. Det var först när vattentillförseln skars av i samband med att den nya
kyrkogårdsdelen anlades 1931 som tillfredställande resultat nåddes.
Från början var Hovmantorps kyrkogård gemensam för Hovmantorps och Lessebo socknar, men
1922 fick Lessebo en egen kyrkogård.
Utvidgningar har skett vid tre tillfällen, 1931, 1971 och 1990. 1931 utvidgas kyrkogården åt norr
varvid norra muren avlägsnas och en hagtornshäck planteras i gränsen mellan den gamla och nya delen.
Södra entrén bibehölls helt orörd. Östra sidan in mot skolgården öppnades i en ny entré med grindstolpar
av granit med smidda järngrindar. Framför södra entrén lades kullerstenläggning och framför västra
porten ett kullerstensplan med fyra stenbänkar. I den gamla delens nordvästra hörn var en ekonomigård
anordnad omgärdad av en hagtornshäck. Mitt för norra entrén uppfördes en brunn i granit och betong.
Arbete kom till största delen att utföras av arbetslösa inom församlingen. Gravarna anordnades i kvarter
enligt plan och inga grusade gångar fick förekomma inom kvarteren. De tre släktgravarna Aschans,
Rosenblads och Kjellsons ordnades enligt särskilda detaljplaner. Lindar planterades söder och väster om
kyrkan. Runt brunnen planterades fyra lindar. Det fanns önskemål att de schablonmässigt utförda gravvårdarna
skulle försvinna och att i största utsträckning låta smides- och träkors tjäna som gravsmycke. I
samband med utvidgningen av kyrkogården uppfördes ett nytt bårhus.
På en gravkarta över kyrkogården från 1923, finns en markerad avgränsning ungefär i jämnhöjd med
rodendendronbuskaget norr om kyrkan, vilket tyder på att kyrkogården sträckt sig dit någon gång, men
källorna nämner inte något om någon utvidgning. Kartan är kanske ett tidigt förslag till utvidgningen
1931. Kyrkogården har numera sju kvarter i den äldre delen. Dessa har ursprungligen varit fler, men har
slagits ihop vid omläggning och omorganisering av kyrkogården. En sådan gjordes bland annat 1948.
Kyrkogården ligger upphöjd från de omkringliggande gatorna och omgärdas av en stenmur som på
är insidan försedd med en mjukt avrundad jordvall. Innanför muren står en krans av storvuxna lövträd
men även inne på själva kyrkogården växer flertalet träd, buskage och lägre häckar vilka bidrar till att
markera och förtydliga kyrkogårdens struktur. Från den lägre belägna parkeringsplatsen i väster leder
en smal naturstenstrappa samt en bred ramp upp till kyrkogården. I öster har man dessutom anlagt en
entré i gränsen mellan den gamla och nya kyrkogården vilken försetts med smidesgrindar. Kyrkogårdens
övriga entréer utgörs av två smala öppningar i den östra kyrkogårdsmuren samt en pampig huvudentré
från gatan i söder, flankerad av kraftiga stenstolpar, i vars anslutning man anlagt en allé.
Kyrkogården delas av de anlagda gångarna in i tretton stycken gravkvarter varav den mer sentida
nordliga utvidgningen, vilken skedde i början av 1970-talet, omfattar tre stycken av dessa kvarter. Samtliga
gångar på kyrkogården är belagda med sjöstensplattor. 1990 anlades en minneslund i anslutning till
Hovmantorps kyrka vilken kom att lokaliseras till ett område strax nordväst om kyrkan på västra sidan
av vägen. Gravsättningen på kyrkan har skett och sker än idag utifrån en strikt linjär plan. Bårhuset ligger
placerat på kyrkogården nordost om kyrkan.