Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, VISLANDA KYRKA 1:1 VISLANDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården anlades troligen i anslutning till att kyrkan uppfördes. Den ursprungliga delen låg med
stor sannolikhet längs med kyrkans södra, östra och norra sida. Ett förslag till utvidgning av Vislanda
församlings kyrkogård mot norr togs fram 1927 och godkändes av Länsstyrelsen. Ritningarna liksom
planteringsförslag var framtagna av länsträdgårdsmästaren A Weiler. Förslaget genomfördes under slutet
av 1920-talet. Den först gravsatte inom den nya kyrkogården fick sin plats 1929 längst ner i det
nordöstra hörnet. I en inventarieförteckning av kyrka och kyrkogård från 1932 berättas att kyrkogården
då var inhängad av en gråstensmur med järngrindar på nordvästra, västra och södra sidan (ATA). Den
var planterad med lönn, ask, asp etc. På andra sidan landsvägen fanns en rödfärgad bod i vilken två likbårar
samt en liten för barn förvarades. I beskrivningen nämner man bland mer intressanta gravvårdar
gravhällarna i gjutet järn över ”presten mag Nils Wieselqvist” samt den över ”Vice regementsskrivaren
C G Lemmarina” och en gravsten i kalksten över ”presten Erik Peter Hyltenius”. Man nämner även att
det öster om kyrkan står flera gravkors av trä med inskrift i relief bl a ett över Anna Katrina Jönsdotter
från Kälstorp född 1853. Dessa enkla men sällsynta kors ansåg man särskilt skulle vårdas. Idag finns de
inte kvar.
På de flygfoton som finns över kyrkan och kyrkogården från 1940-talet kan man se att kyrkogården
då var täckt med gräs förutom kring själva gravplatsen som var täckt med grus. De mer monumentala
gravvårdarna har större grusytor och inramningar vilket ger ett mer stramt intryck. De mindre gravvårdarna
ser ut att ofta endast bestå av en gravkulle täckt med troligtvis vintergröna och ibland en högrest
gravsten i diabas.
Tillstånd lämnas av länsstyrelsen för ett bårhus
1949. Förslaget togs fram av G Erlandsson,
Växjö. Byggnaden placerades inom den
nyare delen av kyrkogården i den nordöstra
delen. Bårhuset är en vitputsad byggnad med
ett flackt sadeltak täckt med koppar. På var
sida om byggnaden finns öppningar i muren
där den ena går att stänga till med en grind i
smidesjärn.
Under 1980 - 90-talen görs förbättringar
gällande kyrkogårdens skötsel, däribland en
bevattningsanläggning. I slutet av 1980-talet
uppförs en personal- och förrådsbyggnad norr
om kyrkogården. Och 1991 får man tillstånd till att anlägga en ekonomigård och parkering i anslutning
till byggnaden.
Nästa steg i kyrkogårdens utveckling sker 1990 då tillstånd lämnas till utvidgningen av kyrkogården
i öster. Utformningen byggde på ett förslag av stadsträdgårdsmästare Bengt Helgesson. Den nya
kyrkogården är lägre placerad och har formen av en skogskyrkogård vilken är placerad i anslutning till
skogen som gränsar till kyrkan. Större träd bevaras och i de anlagda gräsytorna för gravplatser finns öar
av skogsmark kvar. I slutet av 90-talet anlades en damm inom området i ett mindre skogsparti. Dammen
används för automatbevattning.
Under början av 2000-talet byts växtmaterial ut på den del som utvidgades på 1930-talets början och
buskar av svartaronia, kornell och hassel samt fläder och björkspirea ersätter kryptall och nypon mellan
kvarteren A och J samt mellan kvarteren B och G på Vislanda kyrkogård.