Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, MISTELÅS 1:9 MISTELÅS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Mistelås kyrkogård är nästintill rektangulär med avrundad östsida. Den omges av en kallmurad mur av
tuktad natursten och delvis av en trädkrans av lind. Huvudingången finns i väster och en uppfartsramp
finns i söder. I kyrkogårdens nordvästra hörn står en täckt klockstapel som uppfördes 1762. Kyrkan ligger
centralt på kyrkogården med ingången i väster.
Ingenting gällande ändringar och utvidgningar av kyrkogården i äldre tid kan man läsa om i arkivmaterialet.
De enda förändringar som omtalas är reparationer på klockstapeln. Under senare år har man
gjort en ny ingång och anlagt parkeringsplats vid kyrkogården. Man har även installerat belysningstolpar
runt kyrkan.. Inom loppet av årtionden har kyrkogården förändrats, något man kan konstatera när
man studerar äldre fotografier.
Inga gravstenar tas numera bort från kyrkogården. Flera av de äldre högresta diabasgravvårdarna har
blivit K-märkta av församlingen. Nyligen (juli 2006) krossades ca 35-40 gravstenar, som tidigare stått
lutade mot muren, men som var tvungna att tas bort av hälsoskyddsskäl. Under mellantiden förvarades
de i en lada fram till dess de krossades.
I ”Smålands beskrifning” från år 1900 står ”Kyrkogården företer inget anmärkningsvärdt. Å densamma
finnes familjen Rappes grafplats, som är inhägnad medelst en planterad häck”.