Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Redan på en arealavmätningskarta över Tidersrum från 1703 finns den rektangulära
kyrkogården utritad med en tydlig avgränsning runt kyrkan. Kyrkogården tycks vara
orienterad något annorlunda än idag, men det kan bero på en något schematisk avritning
av verkligheten. En geometrisk karta från 1727 visar en öppning i södra muren. En
arealavmätningskarta från 1866 visar kyrkogårdens avgränsning mer i detalj. På denna
karta kan man se att kyrkogården har samma orientering som idag, men att formen
skiljer något.

På kyrkogården söder om kyrkan står en vackert utförd klockstapel vars byggnadsår
enligt uppgift från Nils Månsson Mandelgren är 1711. Mandelgren besökte kyrkan
1847. Runt hela kyrkogården fanns i äldre tider en stockmur av vilken i dag inget finns
bevarat. Från en avfotograferad teckning av kyrkan i Säves reseberättelse från 1861 kan
man se att kyrkogården omgärdas i öster av en gärdesgård av trä. På samma teckning
kan man se att det stod ett antal träd på kyrkogården och det ser också ut som om
kyrkogården var gräsbevuxen.

Bogårdsmuren byggdes troligen omkring 1900. Några av de personer som enligt uppgift
byggde denna ligger begravda på kyrkogården. Ett fotografi från 1933 visar att det fanns
en häck på muren och foton från 1938 visar att järnstaket var på plats. Fotona från 1938
visar också att det stod många vita träkors i sydöst. De träd som utefter muren och
staketet omgärdade hela kyrkogården på en planritning ritad 1951 är idag borttagna med
några få undantag. Nu finns endast träden utefter östra staketet kvar samt två träd vid
den södra ingången. De träd som idag är kvar är inte särskilt gamla. Foton tagna 1957
visar grusgravar belägna väster om klockstapeln.

Eventuellt utvidgades kyrkogården mot öster runt år 1900. Det gäller den del som i
rapporten kallas område 2. Här avgränsas kyrkogården av ett järnstaket istället för mur,
gravkapellet ligger i detta område och kan vara byggt runt 1900 och de tidigaste
gravläggningarna idag är från 1910-talet.