Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, PROSTEN 1 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KISA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2219, 1900: 3440, 1995: 4557

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt i ett trångt sprickdalslandskap i Kisa samhälle omgiven av församlingsbyggnader, bl. a. Prästgården. Miljön kring Kisa kyrka har i dag urban karaktär.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Av den medeltida kyrkan, troligen uppförd under äldre medeltid med smalare, rakslutet kor och sakristia i norr, återstår långhuset samt en del av den södra sakristiemuren. En romansk portal finns bevarad i den södra långhusmuren. År 1754 förlängdes kyrkan åt öster och ett nytt korparti av samma bredd som långhuset byggdes. Även sakristian härrör från denna tid (den gamla sakristieväggen ingår i den nya sakristian som en innervägg). Tornet tillkom 1772-74, uppfört av Olof murmästare.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans fasader är vitputsade och genombryts av rundbågiga fönster. Det valmade sadeltaket är kopparklätt, sakristian täcks av ett pulpettak. Tornet kröns av en karnissvängd huv med lanternin. Exteriörens nuvarande karaktär härrör i huvudsak från ombyggnaden på 1750-talet. Fönstren fick dock troligen sin nuvarande form något senare. Ingång till kyrkorummet sker via tornets bottenvåning. Även interiören präglas av ombyggnaden 1754, då det nuvarande tunnvalvet av trä slogs. Den öppna bänkinredningen, ritad av arkitekten Fredrik Falkenberg, tillkom vid en genomgripande renovering 1908. Den senaste renoveringen av kyrkan genomfördes 1975. Altartavlan, med klassicerande inramning i form av tempelgavel, anskaffades 1820. Den målades 1814 av Per Hörberg för Skärstads kyrka i Småland. Predikstolen, utförd 1762 av Jonas Berggren, fick sin nuvarande placering och trappa 1908. Färgsättningen är av senare datum.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Tre av kyrkans takmålningar från 1715 finns sedan 1975 uppsatta under orgelläktaren.
Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.