Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, SKEDERSBY 11:1 SKEDERIDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Skederids kyrka är belägen i Finsta samhälle, på östra sluttningen av en höjning i terrängen. Den uppfördes troligen som gårdskyrka till Finsta gård av Upplandslagmannen Birger Persson, den heliga Birgittas far. Väster om kyrkan står en klockstapel, byggd 1775-76 ovanpå en gammal stiglucka. Kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare, rakt avslutat kor. Öster om koret ligger en smalare sakristia. Vapenhuset är beläget i söder, vid övergången mellan långhus och kor. Under vapenhuset finns ett gravvalv, som 1923 ändrades till pannrum. Kyrkorummet nås via en svagt spetsbågig tegelportal i västra gaveln. Kyrkan, under plåttäckt sadeltak, har blottat murverk av natursten med tegel i bl.a. omfattningar och rösten. På koret och sakristian finns hörnkedjor av huggen sandsten. Kyrkans fönster är stickbågiga. Sakristians fönstergrupp i öster med två smala, svagt spetsbågiga fönster återställdes 1950. Av den äldsta kyrkan från slutet av 1200-talet nuvarande koret och sakristian, som utgjorde den ursprungliga kyrkans långhus och kor. På korets norra sida låg ursprungligen en sakristia, som revs på 1880-talet. På 1400-talet tillkom det nuvarande långhuset samt vapenhuset. Vid en stor reparation 1748-52 sattes den ursprungliga triumfbågen igen och det gamla koret inrättades till sakristia. Vidare revs vapenhusets gavelröste, och det nuvarande valmade taket tillkom. Som helhet är kyrkans medeltida exteriör välbevarad. Inga större förändringar har skett förutom att fönstren förstorades på 1700- och 1800-talen. Interiören präglas främst av reparationen i mitten av 1700-talet, då kyrkan nyinreddes.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996