Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - HORN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1764, 1900: 2560, 1995: 1111

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i Stångådalen vid Horns samhälle invid ett vägskäl i södra Östergötlands skogsbygd 12 km sydost om Kisa. På kyrkogården finns ett bisättningsrum. Söder om kyrkogården ligger skolan, pastorsexpedition och f.d. ålderdomshem. Den rivna medeltidskyrkans grundmurar finns kvar vid Ekeby, på en udde i sjön Åsunden, där också f.d. prästgården ligger. Komministergård vid Holma. Miljön är en del av ett större riksintresse vid södra änden av sjön Åsunden.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (HORNS KYRKPLATS). I: Den rivna medeltidskyrkan var uppförd av trä och hade sannolikt rektangulär plan med en sakristia av sten på nordsidan. Kyrkan skall ha målats invändigt 1404, men målningarnas utformning är inte närmare kända. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1754 av Anders Hansson i Kärna efter ritningar av Petter Frimodig. Den har ett rektangulärt långhus med ett rakslutet korparti, sakristia i nordost och torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Fasaderna är vitputsade, långhusets tak är valmat och tornet kröns av en huv och spira med svängda takfall. Ingången för genom västra tornets bottenvåning. Det ljusa kyrkorummet är upplyst av stora fönster i långhuset täcks av ett flackt trätunnvalv. Altaruppsats och predikstol, i rokokostil, är utförda av den småländske konstnären Jonas Berggren. Kyrkan är relativt oförändrad sedan uppförandet och försedd med slutna bänkkvarter. Orgelfasaden från 1767 är bevarad, medan verket förnyades 1925.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kyrkans medeltida skulpturer överfördes från den gamla kyrkan till den nya. De omfattar ett triumfkrucifix av svensk mästare från 1300-talets förra hälft, en Maria med Jesusbarnet från samma tid och två fragmentariska helgonfigurer. Dopfunten i ek med skål av mässing från 1600-talets mitt härrör från gamla kyrkan. Fyra adliga begravningsvapen flyttades också över.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.