Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, MATHEM 1:36 ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA TOLLSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 869, 1900: 1162, 1995: 501

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 10 km öster om Mjölby på en kulle i det fornlämningsrika övergångslandskapet omgiven av villor och några jordbruksfastigheter. Kyrkogården ligger 200 m norr om kyrkan tillsammans med prästgård, församlingsgård, äldre och nyare skola samt en bygdegård och ett löneboställe.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrkan är känd utifrån avbildningar och beskrivningar, strax innan den revs. Den var uppförd av blandat kalksten och något gråsten sannolikt under 1100-talet eller 1200-talets första hälft och bestod till sin kärna av ett rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. Ett vapenhus av trä fanns i söder, av okänd ålder. Eftersom kyrkan blivit för trång byggdes den ut 1730, troligen med en korsarm av trä på norra sidan; år 1783 flyttades altaret till gamla kyrkans sydvägg. Ett torn tillbyggdes i väster 1774. Det medeltida kyrkorummet var välvt. År 1645 målades kyrkans inre av Johan "Conterfejer" i Mathem, men vad detta uppdrag innebar är inte känt. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1885-86 efter ritningar av F. R. Ekberg och består av ett rektangulärt långhus med polygonalt korutsprång, sakristia i söder samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är uppförd i nygotisk stil. De vitputsade fasaderna livas av strävpelare och bågfriser. Långhuset täcks av ett plåttäckt sadeltak. Tornet kröns av en spira. Fönster och ljudöppningar är spetsbågiga. Huvudingången i väster inramas av en spetsbågig perspektivportal. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak i trä med synlig takstol. Väggarna putsade i en ljus nyans. En rundbågeformad öppning leder till koret. År 1956 restaurerades kyrkan av Erik Lundberg, bl.a. tillkom orgelläktarens underbyggnad, altarbordet placerades fritt, ny altarring tillkom och ny färgsättning. Altartavlan är målad av Per Hörberg 1813 och fick på 1880-talet nygotiskt ramverk. Predikstolen är från uppförandetiden. Bänkinredningen är öppen.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - De medel-tida inventarierna utom ett starkt skadat processionskrucifix övergick till länsmuseet 1885 som en gåva. Den gamla predikstolen uppsattes 1956 i kyrkorummet. Den levererades 1682 av den Wernerska verkstaden i Mathem, som även tillverkat den gamla altartavlan, av vilken en träskulptur (en ängel) finns bevarad.
Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.