Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, GLÖMSTA 1:26 INDALS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - INDAL

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1192, år 1900: 2615, år 1995: 1961

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, eget pastorat 1314. Till 1889 med Liden och Holm, sedan 1889 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar den mellersta delen av Indalsälvens dalgång. I det uppodlade området närmast älven ligger gårdarna på rad intill åkermarken och i gränszonen mot skogen. Kyrkan ligger högt upp på ett terrassplan ovanför den branta sluttningen ner mot älven. Norr om kyrkan ligger prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Kyrkan är murad i gråsten och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i nordost och torn i väster.

I: Enligt en anteckning från 1669 skall kyrkoherden Josefus ha låtit uppföra en kyrka år 1480. Möjligen lät han egentligen bygga om en äldre kyrka vid denna tidpunkt (i anteckningarna från 1669 talas om ett träkapell i Glömsta, församlingsbor kunde visa var det legat, men endast en nyckel återstod av detta kapell). Enligt Hülphers var 1400-talskyrkan 25 alnar lång och 12 alnar bred och hade valv. Ett vapenhus murades om 1693 och samma år fick kyrkan en ny sakristia. 1729 fick kyrkan ny predikstol utförd av Olof Geting och 1748-52 en altaruppsats av Jonas Granberg med målningar av Erik Hofverberg. Delar av denna kyrka kvarstår i den befintliga.

II: Mellan 1761 och 1763 uppfördes på samma plats som medeltidskyrkan en ny kyrka under ledning av Daniel Hagman, delvis med återbruk av murarna från den medeltida föregångaren. 1849 förlängdes kyrkan mot väster och tillbyggdes ett västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Tornet har karnissvängd huv krönt av en fyrsidig lanternin. Troligen hade kyrkan ursprungligen ett mansardtak. Kyrkan är vitputsad och har numer ett valmat sadeltak i plåt. Sannolikt har inga större förändringar tillkommit i exteriören efter tillbyggnaden 1849. Ingång i väster och på södra sidan. De ursprungliga kryssvalven av tegel är sedan mitten av 1800-talet ersatta av ett trätunnvalv. I Indal är inte längre de för Hagman typiska dragen urskiljbara. Genom ombyggnaden 1849-50 förändrades både exteriör och interiör genom förlängningen i väster med torn, och genom innertakets tunnvalv i stället för de ursprungliga tre tegelvalven. Altaruppsatsen och predikstolen kommer från den äldre kyrkan. Orgelns fasad är från 1863 med ett orgelverk från 1954-55.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1999.