Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, KÄRDA 3:3 KÄRDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kärda kyrkogård har en ovanlig historia och en delvis mycket lång kontinuitet – här har varit
kyrkogård sedan 1200-talet då den första kyrkan i Kärda uppfördes. Kring den äldsta historien
är inte mycket känt, men de senaste 150 åren syns tydligt genom olika utvidgningar, tillkomna
på ett ovanligt sätt. Den gamla kyrkan revs 1876 och ersattes av en ny ett hundratal meter väster
om den dåvarande kyrkan. Den gamla kyrkoplatsen och kyrkogården övergavs dock inte vilket
annars är brukligt utan den fortsatte att användas för begravningar, och tack vare det finns den
ännu kvar idag. Kring den nya kyrkan anlades också en ny kyrkogård, frågan är dock hur pass
mycket den togs i anspråk från början. Av hävd går det trögt att få folk att begravas på en ny
plats där inga andra redan ligger begravda, och på den gamla kyrkogården frilades mycket ny
plats när den gamla kyrkan revs. Att bedöma av bevarade gravvårdar idag fortsatte
begravningarna i jämn takt på gamla kyrkogården, även efter att nya kyrkogården hade anlagts.
Äldsta bevarade gravvård på kyrkogården närmast kyrkan är från 1893, bortsett från några
sekundärt placerade vårdar från 1600-talet och 1700-talet.
Det vanliga är att man ofta ser spår av klassklyftor på kyrkogården. Spåren är inte alls
tydliga på Kärdas kyrkogård, man ser skillnader mellan stora och små gravvårdar förvisso men
den sedvanliga uppdelningen mellan köpegravskvarter och de ”allmännas” kvarter syns inte alls.
Antingen har de allmännas kvarter inte funnits eller endast i så liten skala att spåren inte syns
längre. De allmännas kvarter burkar kännetecknas av långa rader med kronologiskt placerade
små och enkla gravvårdar, resta över enbart en person. Sådana linjer saknas i Kärda.
Den gamla och den nya kyrkogården – åtskiljda av en bit jordbruksmark – bands samman i
slutet av 1960-talet. Den nya utvidgningen utformades modernt med regelbundna gravrader
ordnade i kvarter med måbärshäckar runt om. Den nya delen ritades av trädgårdsarkitekt Ivar
Andersson i Jönköping. Utvidgningen fick en egen ingång i norr, som dock inte verkar användas
så ofta.
Efter att den nya kyrkogårdsdelen anlades har man ändå fortsatt att ta upp nya gravar i de
båda äldre delarna. Dessa är idag därför relativt uppblandade med både äldre och nya
gravvårdar. Samtidigt har man av rationaliseringsskäl tagit bort det som många gånger
kännetecknar de äldre gravarna – nämligen grusbäddarna och häck- eller steninramningarna.