Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 OTHEM KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Othem kyrka är från medeltiden. Den första stenkyrkan på platsen uppfördes i början av 1200-talet. Av den återstår dock endast minde delar, varav långhusets nordportal kan nämnas. Tornets nedre delar är några decennier yngre, medan dess övre delar samt det nuvarande långhuset och koret byggdes ungefär samtidigt vid mitten av 1200-talet.

Av förändringar efter medeltiden kan nämnas att en strävpelare mot långhuset södra vägg uppfördes på 1700-talet, samt att kyrkans fönster förstorades och en sakristia uppfördes år 1882.

1908 drabbades kyrkan av en brand som förstörde tornhuven och alla övriga tak. Vid reparationen påföljande år, då kyrkan fick nya faltak, togs de kulturhistoriskt mycket värdefulla muralmålningarna i triumfbågen och i koret fram.

Interiören har sedan dess restaurerats 1952 efter förslag av arkitekt Erik Fant. Väggar och valv i kyrkorummet har rengjorts ytterligare en gång 1983.
En yttre restaurering genomfördes 1967 efter förslag av Restaureringsteknik AB i Stockholm, bl.a. lades samtliga faltak om på täta undertak och nya avvattningsanordningar monterades.