Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, FORSHEDA 13:1 FORSHEDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Forsheda kyrkogård har utvidgats vid fl era tillfällen under 1900-talet
och visar på ett tydligt sätt stilideal som gällde vid dessa tidpunkter.
Av kyrkogårdens äldre historia från 1800-talet och tidigare är inte
mycket känt, den äldsta delen är den som närmast omger kyrkan.
1862 utvidgades kyrkogården och i den nya muren som vätte mot
sockenstugan togs en trappa upp. Vid de grävningarna fann man
den runsten som idag står uppställd vid östra muren. Stenen var så
stor att grävarna först trodde att de stött på berggrunden. Stenen
vittrade snabbt när den ställdes upp och utsattes för sol och vind,
men innan för mycket hann förstöras tecknades inskriptionen ned:
”Torste reste stenen efter Gunne, sin frände … väster ut blev …”
Resten var oläsligt.
I samband med utvidgningen 1862 planades kyrkogårdsmarken
och omgivningarna ut, och åtminstone två sidor av kyrkogårdens
stenmurar lades om. Innan utplaningen beskrevs omgivningen bestå
av höga kullar och djupa dalar så att kyrkan delvis skymdes när
man närmade sig den.
Tio år efter att den nya kyrkan stod färdig drogs järnvägen 1875
genom Forsheda. Järnvägen och de möjligheter den ledde till var
den stora anledningen till en befolkningsökning i slutet av 1800-
talet. Med naturlig eftersläpning ökade så småningom trycket
på kyrkogården och 1921 började man också diskutera en första
utvidgning. Från 1943 finns ett ritningsförlag till en utvidgning i
öster, utförd av Jönköpings stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson.
Denna ritning revideras 1954 men utvidgningen utfördes i stort
sett ändå enligt de tidigare ritningarna. Den nya kyrkogårdsutvidgningen
togs i bruk på slutet av 1950-talet och fi ck en tidstypisk
modern utformning med raka gravrader med jämnstora gravvårdar.
Utvidgningen delades i två delar av en stensatt gång som vigdas till
en rabattomgärdad plats med låga kalkstensmurar nedanför trappan
till gamla kyrkogården.
2003 utvidgas kyrkogården igen, nu öster om Dannäsvägen.
Den nya kyrkogården är stor och planerad utifrån nya önskemål
om minneslund, urngravlund mm. Ännu har det bara skett ett fåtal
gravsättningar på denna del.
Under årens lopp har större förändringar skett som inte märks i
arkiven. Det är all de små förändringar då man upphör att kratta
gruset på gräven och istället låter den sås med gräs. I samband med
det tar man ofta bort kvarvarande häckar eller stenramar som förhindrar
en enkel klippning med gräsklippare. Flera små ändringar av
detta slag har under andra hälften av 1900-talet förändrat karaktären
på den gamla delen av kyrkogården väsentligt och idag är det med
två undantag gräs över samtliga gravar på hela kyrkogården.