Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Krokom kn, ÅS PRÄSTBORD 4:1 ÅS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården omgärdas av en hög och tät granhäck. På kyrkogården breder till största delen grästäckta ytor ut sig och här finns ett rikt bestånd av träd. Från parkeringen söder om kyrkan leder en grusad gång fram till södra sidoportalen. Kyrkogårdsentrén har vita putsade plåtavtäckta grindstolpar krönta av kors. Vid sidoportalen förgrenar sig grusgången och leder bl.a. vidare till kyrkans huvudentré på tornet i väster. På den sydöstra delen av kyrkogården, som är den äldsta delen där den medeltida kyrkan stod, finns en äldre entré i form av en vitputsad stiglucka med spåntak och årtalet 1746.

Den nuvarande kyrkan hade en medeltida föregångare som låg ett tiotal meter sydost om den nuvarande. Vid den gamla kyrkplatsen finns en murad stiglucka med årtalet 1762. Den medeltida stenkyrkan revs 1875. Den bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare och lägre rakt avslutat korparti i öster och sakristia i norr. Vid västra gaveln låg ett vapenhus i trä med entré åt söder. Kyrkan täcktes av ett sadeltak och hade en putsad exteriör. En klockstapel var placerad i väster.