Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, LANNASKEDE STOM 2:1 LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lannaskede gamla kyrkogård stammar liksom kyrkan från tidig
medeltid. Sannolikt under 1800-talets första hälft har kyrkogården
fått nuvarande stenmur och entréparti. När gemensam kyrka byggdes
på ny plats för Lannaskede och Myresjö socknar 1876 fortsatte
kyrkogården i begränsad utsträckning att användas. Ända fram till
kyrkans restaurering och återtagande i bruk 1935 hade kyrkogården
kvar sin ålderdomliga ängskaraktär med högt gräs och enstaka
gravvårdar. I samband med kyrkans iståndsättande planerades kyrkogården
och ordnades i tre kvarter med gravar i raka rader. Gamla
gravvårdar flyttades till kyrkogårdens sydvästra hörn. En rätvinklig
grusgång lades ut från ingången i norr med en arm längs kyrkans
södra sida. Kyrkogården var enligt 1949 års frågelista uppdelad
i allmänna och enskilda gravar, varav inget idag kvarstår. Någon
gruskyrkogård utvecklades Lannaskede gamla kyrkogård aldrig
till, utan blev en typisk representant för efterkrigstidens ideal med
sammanhängande klippta gräsmattor. Kyrkogården syns aldrig ha
utvidgats i någon nämnvärd utsträckning.