Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, JÄRSTAD 9:1 JÄRSTAD KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING - JÄRSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 334, 1900: 414, 1995: 121

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca en mil norr om Mjölby invid ett vägskäl, väl synlig på en moränhöjd med vid utblick nära Svartån. Runt kyrkan ligger villor och jordbruksfastigheter, en f.d. skola och lärarbostad.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet och är en av ytterligt få medeltida landskyrkor i Östergötland som murats av tegel. Sannolikt under 1300-talet förlängdes kyrkan i väster med gråsten. Samtidigt eller under medeltidens senare hälft slogs ribbförstärkta valv i långhus och kor. Framför långhusets ingång i söder finns ett vapenhus, av allt att döma också av medeltida datum. Enligt ritning av Elias Brenner från 1669-70 hade kyrkan en sakristia på korets norra sida, troligtvis medeltida. Den befintliga sakristian på korets norra sida härrör från 1896, men ersatte då en äldre. Enligt uppgift från inventeringen 1829 (ATA) tillbyggdes koret 1685 (oklart vad som avses). Tornet, takryttaren, uppfördes 1740 som ersättning för klockstapeln som 1737 blåste omkull och skadade kyrktaket.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan vitkalkades 1817, från att dessförinnan haft blottat tegelmurverk eller varit målad i tegelfärg. Fasaderna pryds av hörnlisener och en rundbågsfris. Långhuset, koret och vapenhuset täcks av spånklädda sadeltak. En takryttare med lanternin och spira är påbyggd ovanpå långhusets västra del. Delar av en rundbågsfris är synlig på de romanska murarna från vapenhusets vind. Fönstren, som är stickbågiga, förstorades 1756. De medeltida ribbvalvens kalkmålningar, som överkalkats under 1700-talet, framtogs och konserverades 1990. Den låga och smala triumfbågen är spetsbågeformad. En rundbågeformad öppning i triumfbågsmuren leder till predikstolen, som tillkom 1763, ombyggd 1832. Altartavlan är målad av Nathanael Werwing Helsing år 1700. Kyrkan har slutna bänkkvarter.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kyrkans senmedeltida altarskåp skänktes till Vitterhetsakademien 1847, som deponerat det i Statens historiska museum.
Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.