Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, BANKERYD 5:1 BANKERYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Bankeryds kyrkogård har medeltida ursprung. Denna del utgör i
dag nordvästra kvarten av gamla kyrkogården. Kyrkan låg i norra
hälften av denna. Vid dess västra ingång låg 1829 en gravhäll som
troligen är den som nu rests vid nuvarande kyrka. Kyrkogården
omgavs då av en timrad balk med tegeltäckning. 1829 omnämns
en förfallen materialbod och ett likaså förfallet bårhus sammanbyggda
med balken. Den ena av dessa syns i öster på en karta från
1858, liksom en klockstapel sammanbyggd med inhägnaden. Under
1830-talet ersattes balken successivt av en stenmur. 1836 försågs
kyrkogården med en trädplantering (lönn och ask). Troligen i samband
med detta utvidgades kyrkogården åt söder. 1829 omnämns
att det på kyrkogården förutom det Klingsporska monumentet
även fanns 17 ”mindre märkvärdige” och ”i jorden nedsjunkne
Märkesstenar” med oläslig inskription. När den nya kyrkan uppfördes
1865, skedde detta strax söder om södra kyrkogårdsmuren.
Gamla kyrkogårdens storlek fördubblades genom en utvidgning åt
söder och öster, varvid den fi ck nuvarande utsträckning. Murarna
utvidgades och påbyggdes. Längs dem planterades en trädkrans av
lönn. Nya portstolpar murades och nya grindar smiddes av den
infl yttade eskilstunasmeden Appelberg. Under tidigt 1900-talet
började kyrkogården förvandlas från en vildvuxen ängsmark med
några få gravvårdar till att likt stadskyrkogårdarna få en strikt utformning
med rätvinkliga grusgravskvarter. 1930 skedde en stor
omläggning av kyrkogården varvid rätvinkliga gravkvarter med
bestämda gravplatser ordnades, inramade av rätvinkliga grusgångar.
Till detta kom omfattande planteringsarbeten. Björkalléer anlades i
rät vinkel ut från kyrkans mittport och sakristia. Det Klingsporska
monumentet skall vid detta tillfälle ha renoverats (enligt samma
uppgift i en tidningsartikel skulle detta ha inneburit uppsättandet
av en nyhuggen kopia vilket förefaller tveksamt). Vid nämnda arbeten
stötte man på gamla kyrkans grundmurar och man beslöt att
freda detta område för nya gravar. Den norra hälften av kyrkogården
togs i anspråk för nya gravar med start från väster först under
1900-talets förra hälft, vilket syns på fl ygfotografi er. Eventuellt kan
här ha funnits en allmän linje där det stora fl ertalet av befolkningen
kostnadsfritt kunde gravläggas. 1950 upptogs hela kyrkogården av
rader med till större delen häckinramade grusgravar. Nämnda år
skedde en omdaning av kyrkogården i enlighet med ett program av
trädgårdsarkitekt Artur Blomberg, Jönköping. Häckar, prydnadsträd
och buskar planterades, bl.a. liguster. Flera av grusgångarna
omlades med plattor av tuktad kalksten. Likaså ombyggdes trapporna
i anslutning till västra ingången och grindstolparna nygjordes.
Det Klingsporska monumentet centrerades till norra änden
av mittgången på kyrkans norra sida. En halvrundel av barrbuskar
fi ck bilda fond och sittplatser med häck på var sida ordnades framför.
Allé tycks ha planterats längs mittgångarna i norr och söder.
1956 uppställdes ett gammalt solur på kyrkogården. 1969 kunde
en ny kyrkogård (kvarteren Eken, Björken, Lönnen och Rönnen)
invigas i direkt anslutning till den gamla, på östra sidan. Därmed
mer än fördubblades ytan. En öppning gjordes i kyrkogårdsmuren
öster om koret. Denna mur genomgick för övrigt en renovering.
För utvidgningsprogrammet stod kyrkogårdsföreståndare Berndt
Schmidt, Borås. Utvidgningen hade krävt omfattande utfyllningsarbeten.
Programmet utformades med hänsyn till terrängen. Slänter
och buskage avsågs bilda rumsverkan till gravkvarteren. Befi ntliga
ekar och björkar blev stommen för trädplantering. Norra ändens
ekdunge blev en ”naturlig förutsättning till urnlund”. I programmet
förespråkades för urngravarna vårdar av liggande natursten ”för att
därmed taga vederbörlig hänsyn till den vackra lundvegetationen”.
Olika slags gravinhägnader förbjöds helt på nya kyrkogården. Materialgården
fl yttades från gamla kyrkogården till den nyas södra
ände. 1976 ordnades en minneslund på det som 1990 kom att bli
urngravsområdet Tallen. 1981 uppfördes personal- och förrådsbyggnad.
1982 igenlades större delen av grusbäddarna på gamla
kyrkogården och besåddes med gräs. Vid samma tillfälle asfalterades
större delen av gångarna. 1990 fl yttades en porträttgravsten ut
från kyrkorummet (p.g.a. installation av kororgel) och upprestes
vid korgaveln i enlighet med förslag av Henry Hansson vid arkitektkontoret
Vi Ritar, Bankeryd. Som nämnt ovan utvidgades kyrkogården
åt söder 1990 med kvarteren Tallen och Fridhem. 1994
försågs gamla kyrkogården och Tallen med ny belysningsarmatur.
1996-99 gallrades 15 av trädkransens lönnar och ersattes av nya
med glesare avstånd i väster. Alléerna norr och söder om kyrkan
togs ned, p.g.a. att träden som nyplanterats på 1980-talet ej hade
utvecklats väl. Vidare avlägsnades 14 tujahäckar och ersattes av fyra
idegranshäckar i norr och två i söder. Senaste utvidgningen av nya
kyrkogården skedde 1999. 2002 handikappanpassades gamla kyrkogårdens
västra ingång. Gången rätades upp och breddades samt
försågs med beläggning av granit och gatsten liksom nya trappsteg.
Vid södra sidan anlades en ramp. De två grindstolparna renoverades
och utökades med en tredje i samma utförande. För ritningarna stod
landskapsarkitekt Kenth Henriksson, Jönköping. 2004 uppfördes
en vattenlek med granitpelare öster om koret. En trädvårdsplan är
upprättad 2006 av Anders Lust, Reftele.