Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sävsjö kn, STOCKARYD 26:1 STOCKARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Enligt traditionen byggdes den äldsta kyrkan på platsen 1282. Den
nuvarande byggdes 1906—1907 och dess företrädare, Stockaryds
gamla kyrka, uppfördes vid sekelskiftet 1700. Vid byggnationen av
den nya kyrkan, efter ritningar av Fritz Eckert, revs den gamla och
virket forslades till Hästveda för att användas till byggnadsvirke.
Tydligen var virket av sådan kvalitet att ”det svårligen hade kunnat
uppvisas dylikt byggnadsvirke från Smålands nuvarande skogar”
(JP 1908). Den tillhörande klockstapeln räddades undan rivning
och sattes upp i Slottsskogen i Göteborg 1910. Kyrkogården har
under 1900-talet fortlöpande förändrats efter tidens rådande ideal.
Första ombildningen var 1910 då kyrkogården planerades och förskönades,
med syftet att Stockaryds kyrkogård skulle befi nna sig i
synnerligen prydligt skick. Den förstorades genom att en dalsänka
i väster fylldes med grus, kyrkogårdsmuren reparerades och belades
med grästorv. Grusbacken där gamla kyrkan och klockstapeln stod
jämnades och gravkullar utan ägare togs bort. Övriga gravkullar
gjordes lika i storlek och lades i samma riktning och ingångarna
försågs med järnportar från Medalby smidesverkstad. Förändringar
på kyrkogården har sedan skett 1960 då delar av muren murades
om, 1965 då fyra gravlinjer lades om och 2003 då den nya minneslunden
invigdes. Kyrkogården har dessutom utvidgats vid fyra
tillfällen under 1900-talet, 1910, 1942, 1967 och 1984.