Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. I dag är den
förra landsortskyrkogården helt införlivad i staden. Förändringen framgår väl av
fotografierna på nästa sida.

På en arealavmätningskarta över Östra Eneby från 1735 finns en kvadratisk kyrkogård
utritad med en tydlig avgränsning runt kyrkan. Kvadraten är vriden ett kvarts varv, dvs.
kvadratens hörn ligger i N, Ö, S, V. I den SV muren finns en öppning, samt en
schematiskt utritad båge, samma båge finns i den nordöstra kyrkogårdsmuren. Bågen
skulle möjligen kunna vara en symbol för stiglucka.

Ett inventarium över kyrkans tillhörigheter och gravvårdar på kyrkogården upprättades
1826 av ”Kungliga majestäts nådiga förordning angående forntida minnesmärken
fredande, av år 1826”. I det står informationen som följer: ”I det sydvästra hörnet finns
ännu en gammal förfallen murad grav, och där bredvid en gravhäll varunder prosten
och kyrkoherden (Moselius, Mofelius) är begraven som ses av inskreptionen.

En gravhäll näst intill utan inskription. På samma plats en … gravvård av brun marmor
var under (Brockenmanska) familjen ligger begraven. En gravvård av vit marmor var
under prosten Ekeroth med fru ligger begraven.

Utmed södra ringmuren finns två gravvårdar kvar den … en på under (bädd) liggande
sten under vilken (Enkefree) vilar, och den andra omgiven av ett lågt staket.
På norra sidan vid ringmuren är en av vackert järnstaket instängd grav tillhörande
(handelsmannen) Malmgren i Norrköping.

Norr om kyrkan står kyrkoboden, där fattigstugans magasin har sina
spannmålsförråd.”

Vid inventeringstillfället 2006 återfanns Kyrkoherden Moselius gravhäll från 1784
(kvarter 11 nr 21), prosten Ekeroths gravvård, 1824, (kvarter 11 nr 22a) och
Broocmanska släktgraven (kvarter 7 nr 31). Vårdarna tillhörande Enkefree och
handelsmannen Malmberg återfanns inte.

1954 vid renovering av kyrkan hittades vid koret en stenhäll/runsten försedd med två
dubbelkors och med två relikgömmor.

1978 gjordes grävningar pga. VA. Schakt vid tornets västmur visade enstaka
skelettrester, vid schaktning öster om tornet var skelettresterna betydligt fler. Kapell och
minneslund nyanläggs.

1991 gjordes en förundersökning av UV öst angående kabeldragningar strax utanför den
norra kyrkogårdsmuren, ingenting av intresse hittades.

1993 flyttades tiondeboden närmare församlingshemmet.