Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ekerö kn, HILLESHÖGBY 13:1 HILLESHÖGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Hilleshögs kyrka uppfördes under 1100-talets tredje fjärdedel med långhus, kor, absid samt torn i väster. Absiden var täckt av ett hjälmvalv av gråstensflis medan takstolen i kor och långhus troligen var öppen. Under 1200-talet täcktes kor och långhus av ett plant innertak. Under samma århundrade försågs tornrummet i väster med ett tunnvalv av tegel och öppnades mot långhuset med en hög båge. Invändigt försågs kyrkan med kalkmålningar. Hilleshögs kyrka hör med sitt västtorn till en tidig romansk kyrkotyp som i Uppland har sin utgångspunkt i S:t Pers kyrka i Sigtuna.
Vid 1300-talets slut eller 1400-talets början tillkom sakristian i norr och under 1400-talets förra hälft uppfördes vapenhuset i söder. Samtidigt målades kalkmålningarna från 1200-talet över med nya målningar. Under 1700-talet gjordes vissa ingrepp i kyrkan för att få dess utseende mer tidsenligt.Bland annat togs nya fönster upp och den nuvarande tornhuven uppfördes.
Hilleshögs kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.
Platsen där Hilleshögs kyrka står har antagligen varit den centrala punkten i bygden sedan slutet av järnåldern. Här fanns troligen en stormansgård. Om detta vittnar idag tre storhögar, strax söder om kyrkan samt en runhäll. Enligt andra källor är det inte heller otänkbart att Hilleshög uppförts som gårdskyrka.
Socknen Hilleshög har liksom kyrkbyn fått namnet av den största gravhögen från forntiden, "Hilleshögen". I förleden är namnet på den höglagde Hildir. Namnet finns i fornisländskan.
Kyrkbyn har sedan medeltiden omväxlande kallats Hilleshög och Hillersjö. Även namnet Hilleshögby används.
Under medeltiden fungerade Färentuna kyrka som den religiösa samlingsplatsen för hela häradet, och även Hilleshög tillhörde då troligen Färentuna socken. Hilleshögs kyrka uppfördes i så fall i samband med att socknarna avsöndrades från Färentuna. Hilleshögs församling var egen församling fram till den 1 januari 1992 då Färingsö församling bildades med Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshög församlingar.
KÄLLFÖRTECKNING
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet
SLM Stockholms läns museum, arkivet
Bratt, P, Mälaröarna. Kulturhistoriska miljöer, Stockholm 1988
Boëthius, U, Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län, Uddevalla 1980
Bonnier, A C, Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250-1350, Uppsala 1987
Calissendorff, K, Ortnamn i Uppland, Stockholm 1986
Holmbäck, J M, Bland orglar och klockor i Uppland, Uppsala 1947
Kulturminnesvårdens riksintressen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län 1997
Nilsson, C, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 2001
Tuulse, A, Sveriges kyrkor, Band VI. Häfte 2, volym 77, Stockholm 1956
Wallström, E, Hilleshögs kyrka. Invändig rengöring och konservering av putsytor m m. Rapport 2002:12, Stockholms läns museum 2002
Svanberg, J, Hilleshögs kyrka. Upplands kyrkor 135, Uppsala 1969

Uppgifterna är sammanställda av Stockholms läns museum 2007.

Hilleshögs kyrka ligger i gammal odlingsbygd på en brant sluttning vid Hillersjöviken. Tre större, forntida gravhögar, däribland den så kallade Hildershögen, är belägna söder om kyrkan. Det är en liten gråstenskyrka med romansk kärna: långhus, smalare absidförsett kor och västtorn. De romanska delarna är uppförda av valda gråstensblock i jämna skiftgångar under 1100-talets senare del, och har hörnkedjor av huggen gråsten. Sakristian tillbyggdes under 1300-talet på korets norra sida. Vapenhuset i söder, varifrån ingång sker, är från 1400-talet. Kyrkorummet utvidgades vid 1200-talets slut då tornrummet öppnades mot långhuset. Valven är senmedeltida. Under 1700-talet togs fönster upp åt norr, de medeltida målningarna överkalkades och tornets spira ersattes av den nuvarande huven. Interiören präglas idag av 1921-22 års restaurering då kalkmålningarna togs fram på nytt.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996