Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, HAKARP 1:22 M.FL. HAKARPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Hakarps kyrkogård är medeltida till sitt ursprung, den tidigare träkyrkan
uppfördes under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal, och kyrkogården
anlades vid samma tid. Kyrkogården har troligen utvidgats
i ett fl ertal etapper varav vi med säkerhet känner till tre: 1918 då
kyrkogården utvidgades åt väster, 1968 då kyrkogården utvidgades
åt öster för att ge mer plats för kistgravsättning och 1983 då ett urnoch
minneslundsområde utformades. Utvidgningen från 1968 hade
ännu inte tagits i bruk 2003 då man tog initiativ till att omforma
den delen av kyrkogården till det utseende den har idag.
Att en utvidgning skedde 1918 kan utläsas av äldre kartmaterial
men om någon skriftlig information fi nns om skeendet är okänt.
På dessa kartor syns även att landsvägen vid denna tid gick mellan
kyrkan och klockstapeln. Traditionellt sett är marken söder och
öster om kyrkan de äldsta delarna på en kyrkogård, eftersom de
platserna ansågs mest eftertraktansvärda att begravas på. På Hakarps
kyrkogård har området öster om kyrkan av förklarliga skäl
varit oanvänt, eftersom landsvägen gick där. Kartan från 1912
visar tydligt att kyrkogården bredde ut sig söder om kyrkan men
hur marken var disponerad är okänt. Den allra äldsta kyrkogården
har troligen varit mindre och omfattat ungefär lika mycket yta runt
kyrkans alla sidor. Vid utvidgningen 1968 svarade Erlandsen Böwes
Trädgårdsarkitektkontor AB för ritningarna och den nya kyrkogården
iordningställdes 1974 efter ritningar av trädgårdsarkitekt Ivar
Andersson. Vid utvidgningen revs ett bårhus och ett förrådshus
”av ringa värde”, ett nytt förrådshus uppfördes i norr och ett nytt
bårhus söder om kyrkogårdens entré, båda utanför kyrkogården,
efter ritningar av Viak AB.
Beroende på olika utvidgningar har också kyrkogårdsmuren olika
ålder. Möjligen kan den östra muren närmast kyrkan ha medeltida
kontinuitet även om själva murarna blivit ommurade vid senare
tillfällen. Den västra muren kan härröra från utvidgningen 1918 och
den södra uppfördes förmodligen före 1912, men det är svårt att ge
någon exakt ålder. Ett antal åldersbestämningar fi nns på tillfällen då
muren har reparerats eller murats om men inget kartmaterial fi nns,
vilket försvårar dateringen av enskilda murpartier.