Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, STENGÅRDEN 2:1 MOGATA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets webbsida.

Den första kända kyrkan på platsen uppfördes förmodligen under tidig medeltid. Landsvägen
Söderköping – Stegeborg som nu passerar norr om kyrkan har ursprungligen gått över
tingsplatsen, mellan tingshus och kyrka. Vägen har också tidigare varit en del av Eriksgatan.
Söder om kyrkan ligger Mogata tingsplats. Enligt Broocman var Hammarkinds tingsplats
ursprungligen belägen vid Ljunga i Skönberga socken, senare skall tingen ha flyttat till
tingsstugan vid Skönberga kyrka för att sedan flytta till det nybyggda Mogata tingshus på
1700-talet.

På häradsekonomiska kartan från 1868-1877 syns kyrkogårdens utbredning tydligt. Kyrkan är
belägen på kyrkogårdens västra del som utgörs av en halvcirkel, på kartan markeras även en
trädkrans. Rester av denna stenmur finns idag kvar väster om kyrkan och bildar en halvcirkel.
Kyrkogården har således genomgått i alla fall en utvidgning sedan 1868- 1877. På ett
fotografi från 1942 syns en stenmur väster om den södra ingången. En häck fungerade tidigare
som omgärdning kring kyrkogården. Det nuvarande järnstaketet skall enligt uppgift ha
tillkommit åren efter 1956.

Kyrkogården har utvidgats åt norr under 1900-talets början.
När en arkeologisk undersökning genomfördes under 1990-talet kunde man konstatera att
kyrkogården utanför den nya kyrkan låg 1-1,5 meter högre än den omgivande marken, vilket
beror på att utfyllnadsmaterial, rivningsmaterial från den gamla kyrkan, ligger där.
1986 tillkom en minneslund.

Kyrkogården har även tidigare haft träd inne på kyrkogården, något som bland annat syns på
fotografier från 1935 och 1956.