Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ängelholm kn, AUSÅS 74:1 AUSÅS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Byggd 1857-58 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom och fogad till ett äldre torn. Som ledare för kyrkobygget omtalas byggmästare J Hallberg. Arbetet kom dock att slutföras av dennes borgenärer. Kyrkan invigd 14 november 1859.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med smalare kor samt utbyggd tresidig sakristia i öster. Tornet i väster övertaget från den äldre kyrkan. Huvudingång genom tornet. Separat ingång till sakristian.

Uppförd av gråsten med omfattningar och dekorativa detaljer i tegel. Tornet delvis av tegel. Putsad och vitkalkad. Tak av rött tegel.

EXTERIÖR - Byggd efter 1848 års ritningar. Senare förändringar utgörs endast av ankarslut nedanför taklisten samt en mindre tillbyggnad på nordsidan. I de dekorativa detaljerna och omformningen av tornets översta del märks influenser från C G Brunius kyrkoarkitektur.

INTERIÖR - Även det kryssvälvda kyrkorummet ansluter till en skånsk tradition. Interiören präglas delvis av 1906 års renovering, då bl a altarringen och bänkinredningen tillkom. Altartavlans ram och omgivande kolonner är däremot oförändrade. Den ursprungliga målningen, "Jesus i Getsemane" av Alexander M Malmqvist, utförd 1828, övertogs från den gamla kyrkan. Den är nu placerad på baksidan av den nuvarande målningen av Gunnar Valentin från 1950. Predikstolen i nygotik, utförd av snickarmästare O Ekberg, är samtida med kyrkan. Troligen är även orgelläktaren ursprunglig.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.