Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skurup kn, SLIMMINGE 69:1 SLIMMINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
1807 uppfördes en ny kyrkobyggnad, fogad till ett äldre torn. Kyrkan ombyggdes 1907, då nuvarande torn och sakristia tillkom, efter ritningar av Folke Zettervall.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia på nordsidan samt torn i väster. Huvudingång genom tornet. Separat ingång till sakristian från norr.

Uppförd av gråsten. Putsad och vitkalkad med detaljer i tegel. Sockel av huggen natursten. Tegeltak.

EXTERIÖREN - Den nuvarande exteriören i genomförd jugendstil är ett resultat av 1907 års ombyggnad. Den stora trefönstergruppen i korets östmur är numera igensatt men synlig i fasaden.

INTERIÖREN - Interiörens utformning härrör från 1907 års ombyggnad. Korpartiet har dock förändrats 1953, då den nuvarande altartavlan, "Jesus tvår lärjungarnas fötter", av Gunnar Torhamn med omramning tillkom och korfönstren igensattes. Predikstolen från 1600-talet är övertagen från gamla kyrkan medan övrig inredning tillkom 1907. Altarprydnaden från denna period utgjordes av en altaruppstats, som i sin tur ersatte ett stort altarkors. Båda dessa altarprydnader är bevarade.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.