Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, NJUTÅNGERS KYRKBY 16:1 NJUTÅNGERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan är huvudsakligen murad av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i nordost och vapenhus i sydväst. Av den äldsta stenkyrkan, uppförd under 1100- eller 1200-talet, är huvuddelen av långhuset bevarad. Från denna tid finns även de ursprungliga takstolarna och taktron kvar i västra delen av långhuset. Vid en ombyggnad under 1400-talet utvidgades koret till samma bredd som långhuset och sannolikt tillfogades även sakristia och vapenhus. Även från denna tid finns takstolar och taktro bevarade. Kyrkans vitputsade murar och spånklädda tak har fortfarande kvar sin medeltida resning. Vapenhusets tak kröns av en dekorativt skuren kam av trä, enligt inskription utförd 1683. De befintliga fönsteröppningarna i söder och på västra gaveln, väsentligt större än medeltidens smala öppningar, togs enligt bevarade handlingar upp vid 1700-talets början. De två fönsteröppningarna i norr kan vara upptagna senare. Eventuellt härrör även fasadens klassiserande hörnlisener och takfot från 1700-talets början.
Från 1700-talets mitt till nutid har exteriören genomgått måttliga förändringar och främst underhållits avseende puts och kalkavfärgning, ommålning av trädetaljer, samt byte och tjärning av takspån. Hängrännor, stuprör och plåtavtäckningar tillkom 1928-29. År 1976 utfördes den senaste större fasadrestaureringen med putslagningar, ny ytputs och kalkavfärgning i vit kulör.
Kyrkorummets fyra valvtravéer bildar en långsmal rektangel med långhus och kor av samma bredd.