Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Avesta kn, BY PROSTGÅRD 2:1 BY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida socken. Den första kyrkan i By skall enligt obekräftad tradition ha varit uppförd av trä på den nuvarande Kapelltomten. På samma plats har emellertid rester en av en medeltida stenkyrka påträffats. Den nuvarande kyrkplatsen togs sannolikt i anspråk under senmedeltiden.

I: På Kapelltomten uppmättes 1869 grundmurar efter en stenkyrka med måtten 28 x 50 fot. En begränsad arkeologisk undersökning företogs på platsen 1967. Raserad, troligen redan under senmedeltiden, när ny kyrka uppfördes på annan plats.

Den nuvarande stenkyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i öster samt västtorn.

II: De äldsta murpartierna härrör troligen från senmedeltiden. Av denna kvarstår ännu delar av nordmuren. Kyrkan var välvd och smyckad med kalkmålningar, vilka på 1700-talet beskrevs som "tecken på mycken ålderdom". I ett tidigt skede, troligen likaså under medeltiden, tillkom en utbyggnad i norr, sannolikt ett sidokapell. På västgaveln fanns helgonbilder av Sankt Olof och Sankt Erik (jfr Torsång).

III: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1793-94 under ledning av byggmästare Eric Sjöström från Torsåker, delvis med återbruk av äldre murar.

Exteriören karakteriseras av långhusets höga brutna yttertak, valmat över koret. Tornet har ett svängt tak med urtavlor i alla väderstreck och kröns av en lanternin med karnissvängt tak. Den lägre sakristian har ett valmtak. Fasaderna är vitputsade och osmyckade, fönsteröppningarna stora och rundbågade. Ingångar finns på tornets västsida samt mitt på långsidorna.
Interiören har en mer elaborerad utformning, även om 1800-talets schablonmålningar på väggarna avlägsnades vid en restaurering 1959-60, och hela kyrkorummet numera är vitmålat. Väggarna indelas av pilastrar uppbärande en profilerad list, på vilken det särpräglade kassetterade tunnvalvet vilar. Korets två glasmålningar, ritade av Torsten Nordberg, Stockholm, tillkom 1938. Predikstolen, i klassicerande stil, är tillverkad i Västerås 1852. Det senmedeltida altarskåpet anses härstamma från Jan Bormans verkstad i Bryssel och är daterat till 1510.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.