Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, STAFSINGE 26:1 STAFSINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - STAFSINGE
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 958, 1900: 2394, 1995: 3552

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den nuvarande kyrkan samt ett par gårdar ligger något enskilt, strax norr om Falkenberg. Pastorsexpeditionen är perifert belägen, ett hundratal meter nordväst om kyrkan. Kyrkan ingår i en fornlämningsrik miljö med bl.a. Stomma kulle strax i sydost. Stafsinge kyrka ligger mitt i det öppna odlingslandskapet som är typiskt för kustbygden. Socknen består till övervägande delen av öppen odlingsmark, men präglas också av närheten till Falkenbergs stad. Platsen för den medeltida, nu rivna kyrkan är belägen omkring en kilometer nordost om den nuvarande.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (STAFSINGE KYRKPLATS). Stenkyrka troligen från äldre medeltid. En ritning från 1793 visar kyrkans planform, bestående av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Samma år förlängdes långhuset österut. En teckning av A. Sohlman 1830 (Falkenbergs Tidning 2/4 1938) visar kyrkan efter utvidgningen: en salkyrka med tresidigt avslutat korparti och (enligt Bexell 1817-19) avskärmad sakristia, vidbyggt vapenhus i söder och ett trätorn med rik spira i väster. Byggnaden revs 1863 i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1862-65 efter ritningar av arkitekt A.T. Gellerstedt och består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt korutsprång (utvändigt polygonal), som innefattar en med skrank avdelad sakristia, och i väster ett torn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil och är utvändigt vitputsad. Fönstren är stora och rundbågiga, och portalerna har givits en arkitektonisk markering. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak, och tornet kröns av en huv med reslig lanterninspira. Huvudingångar genom tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Det invändigt ljusa kyrkorummet täcks av ett tunnvalv med markerad taklist. Kyrkans orgel inköptes i samband med den nya kyrkans tillkomst på 1860-talet från Kristine kyrka i Göteborg.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kyrkan äger ett senmedeltida triumfkrucifix.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.