Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, ÅSBY 1:6 M.FL. ÅS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÅS
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 961, 1900: 1222, 1995: 1528

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan, församlingshemmet och Stomgården är belägna högt och avskilt från övrig bebyggelse, på sluttningen mot Buaråsen. Kyrkan ligger på gränsen mellan Viskans dalgång och skogsmarken. Pastorsexpeditionen ligger tillsammans med övrig bebyggelse i Åsby. I socknen fanns tidigare cistercienserklostret Ås som grundades från Sorø under slutet av 1100-talet. Klostret låg vid kusten precis där Viskan mynnar ut i havet. Landskapet i socknen karaktäriseras av öppen odlingsmark i två dalgångar, i övrigt mest av kuperad skogsmark.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med en tresidigt avslutat korparti i öster. I väster ett torn, och på korets östgavel en vidbyggd sakristia. Kyrkans byggnadshistoria är oviss. I byggnadens västra del torde delar av en medeltida stenkyrka ingå. Byggnaden har senare, troligen under 1700-talet, utvidgats österut. Tornet i väster tillbyggdes 1804, och sakristian i öster tillkom efter ritningar signerade Fritz Eckert 1883.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är utvändigt vitputsad och är försedd med rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett sadeltak, och tornet kröns av en spetsig spira. Exteriören omdanades i nygotisk stil på 1880-talet. Portalerna fick utbyggda omfattningar, och en pendang till sydportalen i form av en blinddörr tillkom i norr. Vidare fick tornet den nuvarande spiran. Huvudingångar genom tornets bottenvåning i väster samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkorummet är invändigt vitputsat och täcks av ett tunnvalv i trä med en markerad taklist. Även interiören fick på 1880-talet en ny utformning. Inredningen förnyades och bland annat tillkom den nuvarande altaruppsatsen och predikstolen, båda i nygotisk stil. Vid en restaurering 1931 togs dekorativa kalkmålningar från 1700-talet fram kring fönster och portaler.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.