Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, SÄLLSTORP 16:1 SÄLLSTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SÄLLSTORP
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 418, 1900: 450, 1995: 258

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger mitt i bebyggelsen på gränsen mellan Skuttrans dalgång och kuperade skogsmarker i söder. Socknen domineras av skogsmark med begränsade arealer öppen odlingsmark i dalgången.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med en tresidig koravslutning i öster. I väster ett kraftigt trätorn i jämnbredd med långhuset och på korets norra sida en vidbyggd sakristia. Delar av en medeltida kyrka torde ingå i den nuvarande kyrkans västra del. 1791 förlängdes kyrkan österut och fick då den nuvarande koravslutningen. 1772 byggdes tornet i väster. Sakristian på korets norra sida tillkom vid en restaurering 1915.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är utvändigt vitputsad och har stickbågiga fönsteröppningar. Långhuset har tegeltäckt sadeltak, valmat över koravslutningen, och det brädfodrade och vitmålade västtornet har en överdel med tre huvformade takfall. Huvudingångar genom tornets bottenvåning i väster, samt direkt till korpartiet i sydost. Det vitputsade kyrkorummet täcks av ett tunnvalv av trä, försett med målningar från 1790-talet av kyrkomålaren Jacob Magnus Hultgren (åter framtagna vid en restaurering 1950-51). Altaruppsatsen är från 1723 och predikstolen från 1600-talet.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kyrkan bevarar flera inventarier från medeltiden, exempelvis två träskulpturer från 1200-talet, föreställande S:t Olof respektive Maria, och en gotländsk kalkstensdopfunt. Delar av kyrkans 1800-talsinredning förvaras nu isärtagen i tornet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.