Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungsbacka kn, TÖLÖ 8:2 M.FL. TÖLÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TÖLÖ
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1312, 1900: 1514, 1995: 7915

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Tölö gamla kyrka revs 1856, men ett gravkor från 1700-talet står ännu kvar som fristående byggnad på den gamla kyrkogården. Ny kyrka påbörjades 1856 på en höjd strax intill. Kyrkan ligger nu i Kungsbackas nordöstra utkanter, med pastorsexpedition och församlingshem direkt i söder samt anknytande villabebyggelse i öster. Läget ansluter till Söderåns dalgång som mynnar i Kungsbackafjorden. Socknen består till stora delar av öppen odlingsmark på dalgångsslätterna ned mot Kungsbacka, längst i öster består dock landskapet främst av skogsmark.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Murad kyrka sannolikt av medeltida ursprung. Kyrkan ombyggdes i öster 1663 och erhöll då ett halvrunt korparti. I väster fanns ett stentorn och kyrkan hade i sydväst respektive sydöst ett större och ett mindre vapenhus, det senare tillkommet 1791 och använt som sakristia. På kyrkans norra sida tillbyggdes på 1700-talet (troligen omkring 1770) ett gravkor, det Sahlgrenska gravkoret, för personer från godset Gåsevadsholm. Samtliga tillbyggnader var murade. Riven 1856, förutom det ännu kvarstående gravkoret. Ny kyrka uppfördes på en plats i nära anslutning till den gamla.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan uppfördes 1856 och invigdes 1864. Ritningen är signerad E. E. von Rothstein 1852. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med halvrunt korutsprång, som innefattar en med skärm avdelad sakristia, samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är byggd i tidstypisk klassicistisk stil och är utvändigt vitputsad. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak, och tornet kröns med en gesims och en flack huv med reslig lanternin. Fasaden artikuleras med kraftiga hörnpilastrar och markerade portalrisaliter. Huvudingång genom tornets bottenvåning samt mitt på långhusets nord- och sydsidor. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. Vid en restaurering 1895 försågs väggar och innertak med dekormålningar. Dessa avlägsnades 1953, när kyrkan genomgick en större restaurering. Vid samma tid tillkom inbyggnader under läktaren.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.