Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hylte kn, KINNARED 46:1 KINNAREDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KINNARED
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 303, 1900: 549, 1995: 496

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i västra utkanten av Kinnared. Prästgården med pastorsexpedition återfinns öster om kyrkan, mellan ån Kilan och Österån. I anslutning till prästgården ligger också skolan. Huvuddelen av bebyggelsen har vuxit fram på östra sidan om Österån, kring järnvägsstationen. Landskapet är utpräglad skogsbygd med endast begränsade arealer odlingsmark i ådalgångar och kring sjöar.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med ett gaveltorn av trä över kyrkans västdel. På nordsidan en vidbyggd sakristia och framför huvudingången i väster ett vapenhus av trä. I kyrkan bevaras betydande sträckningar av medeltida murverk. Det har ej säkert kunnat beläggas om kyrkans nuvarande salskyrkoform är den ursprungliga, men några genomgripande planformsändringar torde dock ej ha skett sedan 1662, när kyrkans räkenskaper börjar. Ett murat vapenhus fanns till 1867 i söder, senare byggdes ett i trä invid västgaveln. Kyrkan förlängdes västerut 1786 och försågs då med ett gaveltorn. Sakristian i nordöst tillkom på 1870-talet.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är utvändigt vitputsad, och torn och tillbyggnader är vitmålade. Långhuset har ett brant sadeltak och gaveltornet kröns av en svängd huv med lanternin. Ingång i väster via vapenhuset samt direkt till korpartiet i söder. Interiören har ändrats flera gånger, bland annat 1877-78 och 1901. Kyrkan präglas idag av en restaurering från 1936-37 efter förslag av arkitekt Knut Nordenskjöld, då takmålningar från 1776, utförda av kyrkomålaren Nicklas Berg, framtogs på det välvda innertaket av trä. Östgaveln bakom altaret pryds av en glasmålning från 1919. Predikstolen härrör från 1631.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Av medeltida inventarier finns i kyrkan bland annat delar av en gotländsk kalkstensdopfunt, ett triumfkrucifix och en träskulptur föreställande madonnan med barnet. Kyrkan har också en ljuskrona i järn, sannolikt medeltida, kallad "Ebbes krona".

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.