Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hylte kn, DRÄNGSERED 1:1 DRÄNGSEREDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - DRÄNGSERED
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 952, 1900: 1247, 1995: 481

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger enskilt tillsammans med pastorsexpeditionen direkt i norr och församlingshemmet i väster, på andra sidan vägen. Den huvudsakliga bebyggelsen återfinns söder om kyrkan, kring vägkorset. Socknen ligger i utpräglad skogsbygd. Begränsade arealer öppen odlingsmark finns, främst i anslutning till de många små sjöar som förekommer i socknen. Direkt söder om bebyggelsen kan man finna lämningar efter fornåkrar.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En ritning av kyrkan från 1776 visar den dåvarande planformen: ett rektangulärt långhus med smalare, anmärkningsvärt långsträckt, rakslutet kor i öster samt ett vapenhus på långhusets sydsida. Kyrkan torde till sin kärna härrört från äldre medeltid, men det är ovisst om koret ombyggts i ett senare skede. Huruvida murpartier ännu ingår i den befintliga kyrkan är inte säkert känt.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Murad stenkyrka bestående av rektangulärt långhus med tresidig avslutning i öster. I väster ett vidbyggt vapenhus och på den västra långhusgaveln ett trätorn i form av en takryttare. Kyrka är uppförd eller kraftigt ombyggd 1780-83 (inv. 1830, ATA: "Ombyggdes år 1781 af en Landtmurmästare från Småland"), som vid invigningen fick namnet SOPHIA MAGDALENA.Vapenhuset i väster uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson, men ersatte då ett äldre i trä.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör är i huvudsak bevarad sedan byggnadstiden. Byggnaden är utvändigt vitputsad. Långhuset har valmat mansardtak, och det brädfodrade och vitmålade gaveltornet kröns av en huv och lanternin. Huvudingångar genom vapenhuset i väster samt mitt på långhusets nordsida. Kyrkorummet har vitputsade väggar och tunnvalv. En trävägg avgränsar den sakristia som är inrymd i kyrkans tresidiga östparti. Kyrkan har dopfunt i malm och en predikstol från 1600-talets förra hälft. Altaruppsatsen, som är komponerad av arkitekt Harald Wadsjö och försedd med en målning utförd av konstnären Einar Forseth, tillkom vid en större restaurering 1937.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.