Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bräcke kn, HÅSJÖ PRÄSTBORD 2:1 HÅSJÖ GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Håsjö socken har två kyrkor, båda av trä. Håsjö gamla kyrka, från 1600-talet, ligger i ett öppet odlingslandskap med gruppvis samlade gårdar några hundra meter från sjön Singsjön. Området runt kyrkan är riksintresse för kulturmiljövården i egenskap av äldre bygdecentrum, med kyrka och klockstapel, den timrade sockenstugan från 1800-talets slut som passeras på vägen ned till kyrkan och den intilliggande bybebyggelse i Valla by. Järnvägen passerar förbi mellan kyrkplatsen och sjön.

Kyrkogården runt kyrkan är gräsbevuxen med smala grusgångar och omges av en stenmur. Klockstapeln som är placerad rakt framför kyrkans ingång i vapenhuset har funktionen som stiglucka. Innan kyrkogården utvidgades var detta huvudingång, men i samband med kyrkogårdens utvidgning under 1900-talet har flera grindar tillkommit.

Klockstapeln uppfördes 1779 av Pål Pehrsson i Stugun. Den har en åttkantig bas, lökkupol och spira krönt av en flöjel med kyrktupp. Klockstapeln dominerar kyrkomiljön genom sin höjd och storlek.

Den äldsta delen av kyrkogården ligger direkt norr och söder om kyrkan och här finns gravvårdar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Kyrkogården utvidgades och fick sin stenmur under 1920- eller 30-talen. Ett foto av kyrkan från tidigt 1900-tal, taget innan man bytte från rektangulära till rundbågiga fönster, visar ett staket som endast omger det närmaste området runt kyrkan. På foton från 1934 syns muren. En nylagd kyrkogård med minneslund finns på en lägre terrass söder om kyrkan ned mot sjön.

Enligt en nedtecknad uppgift från 1772 byggdes Håsjö gamla kyrka 1684 av Olof Ersson i Ragunda. På timmerväggen ovanför ingången till långhuset står ristat ”SH ANNO 1684 SHB”. En medeltida kyrka av okänd utformning finns belagd i arkivalier från 1314 och 1566. En källa från åren 1628-31 omtalar också en träkyrka i Håsjö, som alltså skulle ha föregått den nuvarande.