Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, FORSMARK 3:14 FORSMARKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Forsmarks kyrka står i Forsmarks brukssamhälle, i bruksgatans fond åt öster mittemot herrgården vid gatans motsatta ände. Den uppfördes 1794-1800 efter ritningar av Olof Tempelman och bekostades av brukets ägare Samuel af Ugglas. Kyrkan är ett av de bästa exemplen på sengustaviansk stil inom svensk arkitektur. Kyrkan i Forsmark är uppförd av vitputsat tegel och består av ett utsträckt långhus med ett något framspringande, rakavslutat korutbygge mot öster. I väster reser sig ett torn med kyrkans monumentala ingång, utformad som en klassicistisk tempelgavel med trekantsgavel. Tornets klockvåning avslutas upptill med en dorisk gesims under en liten omgång med räcke av svart smide. Tornets översta del består av en lanternin krönt av en kub, ett klot och ett kors. Doriska pilastrar på gavlarna uppbär ett bjälklag, likaledes i dorisk stil, som löper runt hela kyrkan. Långhuset har symmetriskt placerade höga rundbågiga fönster. Kormurens glasmålning insattes 1881. Sakristian är inrymd i långhusets nordöstra hörnrum, t.v. om altaret. I det sydöstra rummet har orgeln sin plats. Kyrkans tak är plåttäckt. Över den ljusa, helt bevarade interiören, ritad av Louis Masreliez och målad av Carl Gustaf Eckstein höjer sig ett vitputsat trätunnvalv. Väggarna är marmorerade i vitt och grått och avslutas upptill med en profilerad jonisk taklist i trä. Koret har utformats som en stor rundbågig nisch vars hjälmvalv bemålat med kassetter i grisaille. Framför sakristian står predikstolen och framför motsatta rummet en liten, exakt likadan, orgelläktare. Kyrkans västparti är i stora drag utformat som korgaveln men med herrskapet af Ugglas´ läktare upptill i mittpartiet. I sidonischerna har byggts små läktare för brukets tjänstemän och deras familjer. Långhusets bänkinredning är sluten.Huvudingången flankeras av trappor upp till herrskapsläktaren. I de små hörnrummen på ömse sidor, motsvarigheter till de östra hörnrummen, har i sen tid inretts pentry m.m. I ett gravvalv under koret vilar kyrkans byggherre, hans maka och släktingar.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996-1999