Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, RAMDALA 34:1 RAMDALA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – RAMDALA

BEFOLKNINGSTAL – år 1805: 2017, år 1900: 2992, år 1995: 2099

FÖRSAMLINGSHISTORIK – Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING – Ramdala kyrka är ligger tillsammans med prästgård och skola i ett mindre villaområde och 800 m väster om Åbyån, vilken har sitt utlopp 2,5 km söder om kyrkan. Läget är strategiskt i ett tidigare sjö- och mosserikt landskap och högt med vid utblick över dagens åkerbygd. Nära kyrkan finns flera mindre höjder med fornlämningar i krönläge. Ramdala socken är kraftigt kuperad med berg i dagen. Odlingsmarken är relativt omfattande och återfinns i de lägre partierna. Socknen ligger öster om Karlskrona.

RASERAD KYRKA / RUIN –

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den befintliga östtornskyrkan är byggd av sten och består av ett rektangulärt, något oregelbundet långhus med smalare kor, vars invändiga absid utgör bottenvåning till tornet. Uppförandetiden är sannolikt 1100-talets slut eller 1200-talets början. Ett ursprungligt västtorn revs under 1500-talet. Vid samma tid tillkom eventuellt det södra vapenhus, som i sin tur revs 1873.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Kyrkan har vitputsade fasader, rundvälvda fönster och gemensamt sadeltak för långhus och kor. Tornet kröns av en låg, svängd huv. Fönstren är utvidgade under 1800-talet; ursprungligen hade långhuset endast två ljusöppningar i sydmurens östra del. Från 1800-talet härstammar även huvudingången i väster. Ingången på korets sydsida är möjligen ursprunglig och upptagen 1923-24, långhusets sydportal är nu igenmurad. Kyrkorummet har vitputsade väggar. Långhusets putsade segmentvalv av trä är från 1877. Koret täcks av ett kryssvalv och absiden av ett hjälmvalv. Triumfbågen utvidgades år 1800, samtidigt flyttades predikstolen till långhusets nordöstra hörn och den tunnvälvda trappgången från koret tillkom. Vid M. Wernstedts restaurering 1923-24 anordnades ett dopkapell i korets norra del. Kyrkans fasta inredning härrör främst från 1600-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000, rev. 2008.