Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlshamn kn, ÅRYD 4:1 ÅRYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – ÅRYD

BEFOLKNINGSTAL – år 1805: 1180, år 1900: 2858, år 1995: 1007

FÖRSAMLINGSHISTORIK – Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING – Kyrkan ligger 50 m öster om ån vid vägkors tillsammans med ett skolhus strax norr om järnvägen och mitt i det långsträckta samhället. Prästgården är belägen mellan kyrkan och järnvägen 200 m söder kyrkan. En kolerakyrkogård återfinns 400 m norr om kyrkan. Landskapet är kuperat med odlingsmarken i de lägre partierna. Åryds socken ligger vid kusten mellan Karlshamn och Ronneby.

RASERAD KYRKA / RUIN – I: Den rivna medeltidskyrkan kan till planform rekonstrueras utifrån uppgifter i äldre arkivalier. Den uppfördes i sten sannolikt under 1200-talet med rektangulärt långhus och smalare, rakslutet kor. Obekant när hade framför långhusportalen i söder uppförts ett vapenhus, troligen i korsvirke. År 1706 uppfördes ett nytt vapenhus av tegel. En murad sakristia uppfördes år 1770 på korets norra sida. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – II: Den nuvarande kyrkan uppfördes 1870-73 av byggmästare Bergström. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rundat korutsprång i öster, avskilt till sakristia med skrank, samt torn i väster. Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel till dörr- och fönsteromfattningar.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Exteriör i historiserande rundbågsstil. Kyrkan har putsade fasader med markerade hörnlisener och rundbågsfris, stora rundbågsfönster. Långhuset täcks av ett sadeltak. Tornet har parställda rundbågiga ljudöppningar och avslutas med konsolfris och spira. Ingångar finns på tornets västsida samt mitt på norra och södra långsidan; sidoingångarna markeras av framspringande gavelförsedda vindfång. Det rymliga kyrkorummet täcks av ett tredingstak. Korabsiden, vilken rymmer sakristian bakom ett skrank, har ett hjälmvalv. Kyrkan har restaurerats 1914-15 samt 1930.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998. / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000, rev. 2008.