Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 GLADHAMMARS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Sockenbeskrivning
Gladhammar ligger sydväst om Västervik. Socknen var under tidig medeltid den största i Tjust och omfattade då nuvarande Västrums socken, större delen av Västerviks stad och troligen också delar av Hjorteds socken. Västerviks stad avsöndrades 1433. Socknens namn syns i skrift första gången 1352, då som Cladhambra. Gladhammar socken ligger i en kuperad och sjörik skogsbygd i södra Tjust med odlingsbygder i dalgångar innanför kusten. Här finns drygt 300 fornlämningar mestadels placerade på höjdlägen. Fornlämningarna omfattar bl a mindre gravfält, enstaka rösen, stensättningar och en hällristning. Stora delar av socknen ingår i område som utgör Riksintresse för kulturmiljövården i Kalmar län.

Den äldsta kyrkan låg på ”Berget” ca 100 m öster om nuvarande kyrkan där nu kapell och begravningsplats är belägna. Kapellet uppfördes 1938. Vid kyrkogården finns en skolbyggnad och en lärarbostad uppförda 1910-15. Här fanns tidigare också fattigstuga och sockenmagasin. Skolbyggnaden fungerar numera som församlingshem. Sydost om kyrkogården finns det gamla ålderdomshemmet. Gladhammar by ligger några hundra meter öster om kyrkogården på ett för området karaktäristiskt höjdläge. Mellan kyrkogården och kyrkan ligger förutom skola och lärarbostad några enplansvillor av 1950-talskaraktär, varav en är uppförd för att hysa prästbostad och pastorsexpedition. Huset är numera privatägt.