Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åmål kn, MO STOM 1:37 M.FL. MO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: MO
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 723, år 1900: 945, år 1995: 320

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger lågt, på en sandig mo, i en smal zon med odlad mark omgiven av högre kuperad skogsmark ca sju km nordväst om Åmål.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka fanns troligen under medeltiden. Ersatt med ny kyrka, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande träkyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett rakslutet korparti, sakristia vid kyrkans östgavel; över långhusets västra del rider ett torn. Kyrkans byggnadshistoria är inte helt klarlagd. Ny träkyrka med torn, det nuvarande, uppfördes 1685. Huruvida 1600-talskyrkans långhus ännu finns bevarat är inte säkert känt. Kyrkans nuvarande utformning härrör från 1881, då det kvarstående tornet kringbyggdes i väster. Även sakristian tillkom sannolikt vid samma tid.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör är i allt väsentligt ett resultat av 1880-talets genomgripande ombyggnad. Det långsträckta byggnaden fick då spetsbågiga fönsteröppningar och en enhetlig, vitmålad brädfodring. Långhuset har skiffertäckt sadeltak; det äldre tornet kröns av en svängd huv och reslig lanternin, täckta av kopparplåt. Ingång i väster. Det sena 1800-talets kyrkorum förändrades till sin karaktär vid restaureringen 1957, efter förslag av arkitekt Harald Thafvelin. Vid en restaurering 1994 var avsikten att i viss mån återställa 1880-talsinteriören, däribland framtogs väggarnas ursprungliga panel. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.