Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, KYRKBERGET 7 STRÄNGNÄS DOMKYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - STRÄNGNÄS DOMKYRKOFÖRSAMLING

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1076, år 1900: 2276, år 1995: 13921

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Strängnäs domkyrkoförsamling (Strängnäs stadsförsamling). Medeltida domkyrkoförsamling. Bildade, tillsammans med Strängnäs landsförsamling, Strängnäs domkyrkoförsamling 1966.

LÄGE OCH OMGIVNING - Strängnäs medeltida domkyrka, byggd i rött tegel, har ett dominerande läge på domkyrkoberget mitt i staden, omgiven av en karaktäristisk träbebyggelse och med flera bevarade medeltida biskopshus. Sannolikt var här tidigare en hednisk kultplats; förhistoriska gravhögar samt ett flertal runstenar finns bevarade på kyrkogården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan utgörs av en treskeppig hall med polygonalt avslutat korparti av långhusets bredd; längs långhuset öppnar sig på ömse sidor en rad med sidokapell varför långhuset ger intryck av att vara femskeppigt. Den nuvarande sakristian är belägen på korpartiets norra sida. Torn i väster, flankerat av utbyggnader vars yttermurar löper i liv med sidokapellen. Kärnkyrkan, uppförd omkring 1250-1339, bestod av det nuvarande långhusets tre skepp samt en sakristia i norr, den senare numera införlivad i raden av sidokapell. Ett ras omkring 1290 medförde ett avbrott i byggandet. Under perioden 1340 till ca 1450 tillkom de södra sidokapellen: Stenbockska koret längst i öster ca 1340-1345, följt av Gyllenhjelmska koret och djäknekoret omkring 1380, Vårfrukoret i väster på 1340-talet samt von Hessensteinska koret omkring 1425. Kyrkans västtorn uppfördes mellan 1424 och 1444. Det gotiska högkoret med sakristia byggdes 1448-1462. 1473 drabbades kyrkan av en brand. 1400-talets två sista decennier innebar ett iståndsättande av brandskadade partier och samtidigt en omgestaltning av kyrkan som skulle ge ett mer enhetligt utseende. Biskop Kort Rogge ledde arbetet, som bestod i en påbyggnad av tornet, en höjning av långhuset som fick gemensamt tak med koret, uppförande av vapenhus och utfyllnad av kapellraderna som sedan fick sina pulpettak,och slutligen uppförande av koren i tornvinklarna samt den övre sakristian.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan, som uppfördes under flera byggnadsetapper, har till sin stomme i stort inte förändrats sedan medeltiden. Långhuset täcks av ett sadeltak, norra och södra sidokapellsraderna har lagts under var sitt pulpettak. Få förändringar har gjorts i modern tid. Nuvarande tornhuv härstammar från 1745 och anses eventuellt vara ritad av Carl Hårleman. En stor restaurering, av främst interiören, ägde rum 1907-10 under ledning av Fredrik Lilljekvist och med Sigurd Curman som antikvarisk kontrollant. Högaltarskåpet är ett Brysselarbete från omkring 1480-1490. Predikstolen är utförd av Per Ljung efter ritning godkänd 1787. Kyrkan äger två dopfuntar, en kalkstensfunt tillverkad på Gotland omkring 1300, foten är dock nytillverkad, och en dopfunt i brons, möjligen ett svenskt arbete från runt 1400. Karl IX och Karl Karlsson Gyllenhielm är begravda i kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.