Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, LÄNNA KYRKA 1:1 LÄNNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - LÄNNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1205, år 1900: 1149, år 1995: 777

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den sydliga delen av Mälarbygden. Kyrkan ligger i utkanten av Merlänna tätort.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Länna kyrka är till sin kärna medeltida, men har efter förändringar under 1700-talet och tidigt 1900-tal omvandlats till en bred salkyrka med altaret i söder. Av den ursprungliga stenkyrkan, troligen uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal, återstår murpartier i söder och väster. Ett påbörjat västtorn, samtida eller något senare än långhuset, färdigställdes endast till sin nedre våning. Möjligen omkring 1300 erhöll kyrkan genom ombyggnad salformad plan. År 1740 utvidgades kyrkan med en stor korsarm i norr. År 1900 genomfördes en genomgripande restaurering efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Korsarmen förlängdes något, och ett nytt torn uppfördes på det påbörjade medeltida tornets grund.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Tornet har spira, övriga tak är sadeltäckta. Murarna genombryts av spetsbågiga fönsteröppningar. Denna form erhöll fönstren vid restaureringen 1900. Kyrkans inre nås genom ingången i korsarmen. Tornets bottenvåning, som en period tjänade som sakristia efter den medeltida sakristians rivning på 1700-talet, är nu bisättningsrum. Under läktaren i norr är den nutida sakristian inrymd. Interiören präglas helt av sekelskiftets restaurering. Då vändes kyrkorummet, en udda omgestaltning på vilken Länna är det enda exemplet i Södermanland. Altaret flyttades till långhusets sydvägg och korsarmen i norr blev församlingsdel. Korsarmen, eller det nutida långhuset, och korpartiet, det gamla långhuset, har öppen takstol. Av de senmedeltida valven återstår ett stjärnvalv i det ursprungliga koret. Detta har nu karaktären av sidokapell. Romansk dopfunt i sandsten.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.