Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, SKÖLDINGEBY 8:1 SKÖLDINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SKÖLDINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1279, år 1900: 2760, år 1995: 3160

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i den västra delen av sörmländska sjöplatån på ett impediment i en bred uppodlad sprickdal omkring Ramstaån ca 600 meter nordväst om tätorten. Intill kyrkan ligger Sköldingeby med prästgård, klockargård och församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt, rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti, rymlig sakristia norr om korpartiet, en litet bisättningsrum på långhusets norra sida, samt ett gravkor i öster (i det södra sidoskeppets längdaxel). I nordväst återstår delar av en sannolikt romansk stenkyrkas långhus. Denna kyrkas ursprungliga korform är inte känd. Senare under medeltiden, troligen omkring 1300, förlängdes kyrkan i öster och erhöll ett korparti av långhusets bredd. Vid någon period blev det nödvändigt att uppföra en strävpelare på den östra murens norra sida. På 1650-talet breddades kyrkan mot söder och blev därigenom tvåskeppig. Samtidigt byggdes gravkoret mot den nybyggda delens östra vägg. 1672 uppfördes en sakristia i nordost. Ett bisättningsrum mot den nordvästra muren tillkom 1915.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrka och sakristia har sadeltak, gravkapellet har ett tak med kupol och spira. Det västra gavelröstet fick på grund av sprickor rivas mot slutet av 1700-talet. Man murade i stället upp ett tegelröste med ett fönster i och tog dessutom upp ytterligare en ingång i väster Vid en restaurering 1938 fann man en målad dekorationsbård på ytterväggen under takfoten, sannolikt härrörande från 1600-talet. Kyrkans interiör är präglad av de båda skeppens olika karaktär. Det norra medeltida skeppet har rikt utformade stjärnvalv av olika typer, slagna under senmedeltiden, medan det södra skeppet från 1650-talet har enklare valv. Medeltidsvalven är dekorerade med målade blomsterslingor sannolikt tillkomna under början av 1600-talet, de södra valven har ett dekorationsband. Målningarna som togs fram vid en restaurering 1915, rengjordes på 1930-talet. Altaret är placerat mot det norra skeppets östra vägg. Predikstolen härrör förmodligen från ombyggnaden 1656. I kyrkan finns en romansk sandstensfunt med repvulst samt rika minnen från den svenska stormaktstiden. Mot slutet av medeltiden sattes tegelvalv in i kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.