Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gnesta kn, KATTNÄS 7:1 KATTNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FRUSTUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 284, år 1900: 327, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Socknen ingår sedan 1959 som en del i Frustuna församling. Befolkningstalen avser Kattnäs.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den östra delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger på en markant höjd vid Klämmingens södra strand. Området utgör riksintresse tillsammans med Frustuna och Gåsinge-Dillnäs. På kyrkogården står en runsten med kristen inskrift.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, ett påfallande långsträckt kor i öster, sakristia på korets nordsida samt torn vid långhusets västgavel. Kyrkans historia är inte helt klarlagd, men byggnaden torde i sin helhet härröra från äldre medeltid. Äldst är möjligen koret, som står snett i förhållande till långhuset och har något tunnare murar. Ett vid restaurering blottat nordfönster med bevarad träfals är synligt från korets inre. Den tunnvälvda sakristian förefaller ha tillbyggts kort tid därefter. Det befintliga långhuset förefaller härröra från nästa byggnadsetapp, som likaså torde ha inträffat under 1200-talet. Kort tid därefter restes ett torn i väster. Ett vapenhus tillbyggdes under senmedeltiden framför långhusportalen i söder, men revs 1864.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - De medeltida, vitputsade byggnadskropparna ger alltjämt exteriören dess prägel. Väsentliga förändringar har dock skett. De rundvälvda muröppningarna härrör huvudsakligen från 1864, då också tornportalen bröts upp. Den gamla sydportalen igensattes till fönsteröppning. Västtornets befintliga resning är delvis resultatet av en senmedeltida påbyggnad. Den nuvarande, plåttäckta spiran härrör från 1874. Ingång i väster via tornet. Kyrkorummet täcks av sekundärt inslagna, senmedeltida kryss- och stjärnvalv. Den fasta inredningen är till stor del från 1700-talet, såsom predikstolen från 1705 och altaruppsatsen från 1785. I tornet hänger en klocka från 1200-talet, en av de äldsta bevarade i Södermanland. I kyrkan finns en romansk dopfunt av så kallad Mälardalstyp.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.