Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eskilstuna kn, RÅBY-REKARNE KYRKA 1:1 RÅBY-REKARNE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - RÅBY-REKARNE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 196, år 1900: 388, år 1995: 181

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen tillhör Mälarbygden. Landskapet runt kyrkan är en väl avgränsad odlingsbygd formad som en skål på vars botten kyrkan ligger. Från kyrkan sträcker sig odlingsmarken upp till gårdarna, alla med förkristna namn, som ligger upp mot skogsmarken som bildar gräns för det bebyggda området. Invid kyrkan ligger den gamla klockargården. Området är riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, vars östra del innefattar ett rakslutet korparti med bakomliggande sakristia. I långhusets mitt återstår murar efter medeltidskyrkan, sannolikt uppförd under äldre medeltid. Dess ursprungliga korgestaltning är inte känd. Sakristia och vapenhus av trä har funnits, bägge tillbyggnader av okänd ålder. 1755 blev kyrkan förlängd åt väster och 1762 återigen mot öster, den senare ombyggnaden efter ritningar av Pehr Sundling.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har putsade murar och sadeltak. I samband med att kyrkan förlängdes i väster igensattes medeltidskyrkans portal i söder. På 1910-talet fick ingången i väster en portalomfattning med högt gavelkrön. Kyrkorummet är täckt av ett tunnvalv i trä. Altarprydnaden är en målad triptyk från senmedeltiden vilken fått ett krön av 1600-talskaraktär. Kyrkan har en romansk sandstensfunt med ringfläta på cuppan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.