Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uddevalla kn, RESTERÖD 6:2 M.FL. RESTERÖDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: RESTERÖD
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 435, år 1900: 547, år 1995: 794

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger tämligen enskilt, på ett impediment, i dalgången med öppen odlingsmark som leder ned mot Rannebergsbukten. På samma impediment norr om kyrkan ligger viss gårdsbebyggelse. Socknen består av förhållandevis stora öppna odlingsmarker i dalgångarna mot kusten. Dalgångarna omges av kuperade skogsmarker som tilltar mot öster. Resteröds socken ligger ca 10 km sydväst om Uddevalla.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus med smalare rakslutet kor, sakristia på korets norra sida samt vapenhus framför långhusportalen i väster. De medeltida murarna, som kan härröra från 1100-talet, formar ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare, rakt avslutat kor i öster. Strävpelare tillbyggda troligen under 1700-talet. Vapenhus och sakristia tillbyggdes 1920, efter förslag av arkitekt Anders Roland. Resteröd är till sin planform en typisk representant för landskapets äldsta stenkyrkoarkitektur frånsett sakristian och vapenhuset, som är senare tillbyggnader.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans fönster fick sin nuvarande, rundbågiga form 1826. Samliga byggnadsdelar står under sadeltak. Den äldsta huvudportalen är markerad i långhusets sydmur. Portalen igensattes 1920, då vapenhuset i väster tillbyggdes. Interiören präglas av renässans och barock. Den medeltida triumfbågen med ovanligt tjocka murar är utvidgad under sen tid. Både kor och långhus täcks av platta brädtak med dekorativa målningar. Äldst är de i långhuset som härrör från tiden 1703-20. Efter att ha överputsats vid två olika tillfällen framtogs de 1929, av Carl Otto Svensson. Samma år utförde denne långhusets målningar i samma stil som de i koret. Altaruppsatsen är i barockstil. En inskrift på predellan upplyser om att den målats 1681 av Severinus Christierni Wandaleus. Predikstolen i renässans snidades troligen 1576. Barriären är senare. Den slutna bänkinredningen byggdes under 1700-talet. Bänkarna ombyggdes och breddades 1920. Ryggstödet till en av de bakersta bänkarna härrör möjligen från en äldre läktarbarriär. Den nuvarande läktaren har en barriär med fältindelade målningar från 1700-talets början.

Dopfunt av täljsten, fyrkantig med ornerad cuppa.1920. Kopia av ursprungliga 1100-talsfunten, såld 1890 till Göteborgs Historiska museum.
Träskulptur, Kristus på korset omgiven av Maria och Johannes. Troligen 1600-tal.
Altarkrucifix från Oberammergau. 1955.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.